Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal, Seda
dc.contributor.advisorBulut Pedük, Şenay
dc.date.accessioned2022-11-09T08:15:22Z
dc.date.available2022-11-09T08:15:22Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8168
dc.description.abstractBu araştırma televizyondaki oyuncak reklamlarının toplumsal cinsiyet açısından analizi ve 48- 72 aylık çocukların oyuncak tercihlerine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Cartoon Network ve Disney Channel’da 01.06. 2021- 20.06.2021 tarihleri arasında 17.00-20.00 saat aralığında yayınlanan 103 farklı oyuncak reklamı ve Edirne’de yaşayan 48-72 aylık çocuklar ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını ailesi tarafından araştırmaya katılmasına izin verilen 108 çocuk (53 Erkek, 55 kız) ve ebeveynleri (17 baba, 91 anne) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Aile- Çocuk Demografik Bilgi Formu ve Oyuncak Tercihi Belirleme Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verileri açıklayan kategoriler ve temalar oluşturulur. Bu kategori ve temalara göre yapılan analizler, frekans ve yüzde gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda televizyondaki oyuncak reklamlarının belirli bir cinsiyete hitap ettiği bulgusuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 48- 72 aylık çocukların oyuncakları cinsiyete göre gruplandırdığı saptanmıştır. Televizyondaki oyuncak reklamlarının çocukların oyuncak tercihlerini etkilediği; oyuncak reklamlarında var olan cinsiyete göre farklılaşma durumunun çocukların oyuncak tercihlerinde de var olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research aimed to examine the relationship between the analysis of toy advertisements on television in terms of gender and the toy preferences of 48-72 months old children. The sample of the research 01.06 on Cartoon Network and Disney Channel. It consists of 103 different toy advertisements published between 202120.06.2021 between 17.00-20.00 hours. The sample of the study consists of 48-72 months old children living in Edirne and their parents. The participants of the study consisted of 108 children (53 boys , 55 girls) and their parents (17 fathers, 91 mothers) who were allowed to participate in the research by their families . The data of the study were collected using the Family-Child Demographic Information Form and the Toy Preference Form. The data of the research were analyzed by content analysis method. Categories and themes are created that describe the data. Analyzes made according to these categories and themes were presented using descriptive statistical techniques such as frequency and percentage. As a result of the research, it was found that the toy advertisements on television appeal to a certain gender. According to the results obtained from the research, it was determined that 48-72 month old children grouped toys according to gender. The toy advertisements on television affect children's toy preferences; In the toy advertisements, it was found that there was a gender differentiation in the toy preferences of the children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOyuncak reklamıen_US
dc.subjectToplumsal cinsiyet rollerien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectOyuncak tercihien_US
dc.subjectToys advertisementen_US
dc.subjectGender rolesen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectToy choiseen_US
dc.titleTelevizyondaki oyuncak reklamlarının toplumsal cinsiyet açısından analizi ve 48-72 aylık çocukların oyuncak tercihlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeGender roles analysis of toys advertisements on television and examination of the opinions 48- 72 months old children and their toy preferencesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record