Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYesirlili, Uğur
dc.contributor.advisorYumuk Günay, Gülsevim
dc.date.accessioned2022-06-17T08:22:58Z
dc.date.available2022-06-17T08:22:58Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8065
dc.description.abstractGenel olarak örgütsel sinizm, çalışanların örgüte karşı olumsuz düşünce, duygu veya davranışlarını göstermesi anlamına gelmektedir. Örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç boyutu bulunmaktadır. Örgüte karşı olumsuz duygu, düşünce ve davranış gösteren çalışanlara da sinik bireyler denmektedir. Çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin artmasının birçok olumsuz örgütsel davranışları beraberinde getireceği bir gerçektir. Örgütsel sinizmin sonuçlarından biri de örgütsel davranış literatürüne yeni yeni giren örgütsel sabotajdır. Örgütsel sabotaj, çalışanların bilerek ve isteyerek örgütte bulunan araç ve gereçlere zarar vermesi, örgüte ait bilgiyi sızdırması, çalışma saatleri içerisinde örgütün verimini ve sunulan hizmetin kalitesini düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması anlamına gelmektedir. Örgütsel sinizmin sonuçlarından bir diğeri de çalışanların işten ayrılmalarıdır. Niteliksiz çalışanın işten ayrılması örgüt için bir kazanç olabilecekken, nitelikli çalışanın işten ayrılması da örgüt adına kayıp olabilmektedir. Aynı zamanda örgütü sabote eden çalışanların işten ayrılma eylemi gerçekleştirebileceği de düşünülmektedir. Bu noktada çalışmanın amacı, çalışanlarda örgütsel sinizm, örgütsel sabotaj ve işten ayrılma niyetinin olup olmadığını ve değişkenlerin birbirileriyle olan ilişkilerini tespit etmektir. Çalışma, Edirne’nin merkez ilçesinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde 231 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, anket uygulaması yapılarak elde edilmiş ve SPSS programı yardımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek adına korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen korelasyon sonuçlarına göre, örgütsel sinizm ve örgütsel sinizmin her bir boyutu ile örgütsel sabotaj arasında ve işten ayrılma niyeti arasında pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Aynı zamanda örgütsel sabotaj ile işten ayrılma niyeti arasında da pozitif bir ilişkinin tespit edilmesi çalışmanın bir başka sonucudur. Çalışmada örgütsel sinizm, örgütsel sabotaj ve işten ayrılma niyetlerinin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmayacağını tespit etmek adına farklı analizler uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda duyuşsal sinizm ve işten ayrılma niyetinin katılımcıların yaşlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işten ayrılma niyetinin katılımcıların toplam çalışma sürelerine göre farklılaştığı da çalışmanın bir başka sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn general, organizational cynicism means that employees show negative thoughts, feelings or behaviors towards the organization. Organizational cynicism has three dimensions: cognitive, affective and behavioral. Employees who show negative feelings, thoughts and behaviors towards the organization are also called cynical individuals. It is a fact that the increase in the organizational cynicism levels of the employees will bring along many negative organizational behaviors. One of the consequences of organizational cynicism is organizational sabotage, which has just entered the organizational behavior literature. Organizational sabotage means that employees knowingly and willingly damage the tools and equipment in the organization, leak information about the organization, and engage in attitudes and behaviors that will reduce the efficiency of the organization and the quality of the service provided during working hours. One of the consequences of organizational cynicism is the quit of employees. While leaving the job of an unqualified employee may be a gain for the organization, leaving the job of a qualified employee may be a loss for the organization. At the same time, it is thought that employees who sabotage the organization may commit an act of quitting. At this point, the aim of the study is to determine whether the employees have organizational cynicism, organizational sabotage and intention to leave and to determine the relationships between the variables. The study was carried out with the participation of 231 people in tourism businesses operating in the central district of Edirne. The data were obtained by applying a questionnaire and analyzes were carried out with the help of the SPSS program. Correlation analysis was applied to determine the relationship between the variables. According to the correlation results obtained, significant relationships were found between organizational cynicism and each dimension of organizational cynicism, organizational sabotage and turnover intention. At the same time, determining a positive relationship between organizational sabotage and intention to leave is another result of the study. In the study, different analyzes were applied in order to determine whether organizational cynicism, organizational sabotage and intention to leave differ according to the demographic characteristics of the participants. As a result of the analyzes applied, it was determined that affective cynicism and intention to leave differed according to the age of the participants. At the same time, another result of the study is that the intention to leave differs according to the total working time of the participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel sinizmen_US
dc.subjectÖrgütsel sabotajen_US
dc.subjectİşten ayrılma niyetien_US
dc.subjectOrganizational cynicismen_US
dc.subjectOrganizational sabotageen_US
dc.subjectIntention to leaveen_US
dc.titleTurizm işletmelerinde örgütsel sinizm, örgütsel sabotaj ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki : Edirne ili örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between organizational cynicism, organizational sabotage and intention to leave in tourism bBusinesses: The case of Edirne provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record