Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Sibel
dc.contributor.authorAykoç, Emre
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:24Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:24Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1302-647X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNNE1qST0
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5647
dc.description.abstractKüreselleşme süreci içerisinde yaşadığımız ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel durumu ifade etmektedir. Küreselleşme aynı zamanda tarihsel bir olgu olarak kapitalizmin tarihsel gelişiminden ayrı olarak ele alınamaz. Günümüzde yaşanan küreselleşme olgusunu önceki dönemdeki küreselleşme süreçlerinden ayıran birtakım karakteristikler bulunmaktadır. Ekonomik anlamda başlayan küreselleşmenin, siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlar doğurması gecikmemiştir. Bu çalışmada küreselleşme süreci uluslararası ilişkilerin sujeleri bağlamında ele alınmıştır. Bunlar arasında en fazla etkilenen unsurun ulus devlet olduğu söylenebilir. Kapitalizm tarihi içerisinde özgül bir konuma sahip ulus devlet, bu niteliğini kaybetmeye başlamış, bu unsurun yetki ve işlevlerini ulusüstü yapılanmalar üstlenmeye başlamıştır. Günümüz küreselleşmesinin doğurduğu bir başka önemli sonuç da, küreselleşme karşıtı spontane ve örgütsüz olarak gelişen bir halk hareketinin oluşmasıdır.en_US
dc.description.abstractGlobalization process expresses an economic, social, political and cultural condition that we live in. As a historical phenomenon, globalization can not be dealt apart from the historical process of capitalism. There are many characteristics of present phase of globalization that seperate it from the former phases. Globalization began economically and beared political, social and cultural consequences. In this study, globalization process is dealt with in the context of international relations actors. It can be said that, among the effected components, the most effected is nation state. Nation state, that has authentic position in the history of capitalism, has begun to lose this status, and supranational structures has begun to undertake the capacity and functions of this component. Another important consequence of present phase of globalization is arising of a people movement that occurs spontaneously and unorganizeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C: Sosyal Bilimleren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleKüreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarınıen_US
dc.title.alternativeGlobalization: Its Past, Present, Futureen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record