Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErcan, Leyla
dc.contributor.advisorİşcan, Mehmet (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2018-01-24T10:46:30Z
dc.date.available2018-01-24T10:46:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/2367
dc.descriptionYüksek Lisans tezitr
dc.description.abstractİyonik olmayan yüzey aktif maddelerin (Tween 80, Tween 20 )'nin yardımcı çözücü olarak kullanılan 1-bütanolün ve yağın (n-hekzan, n-heptan) değişik miktarlarda kullanıldığı mikroemülsiyonlar hazırlandı. Su ve tuzlu su çözeltileri kullanılarak bu mikroemülsüyonlar titre edildi ve üç fazlı mikroemülsiyonlar oluşturuldu. Bu mikroemülsiyonlar su ve %1,%3 ve %5'lik oranlarda hazırlanan NaCI çözeltisi ile titre edildiğinde gözlendi ki tuz oranı arttıkça kullanılan titrant miktarı azalmıştır. Sonuçta üç fazlı üçgen grafikte titrantaki tuz oranı arttıkça tek fazlı bölgenin alan yüzdesi azalmıştır. Monofazik alan yüzdelerindeki azalışın Tween 20 de daha az olması Tween 20' nin Tween 80 'den daha iyi stabilize özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Tuz oranı arttıkça monofazik bölgenin alanının azalması yüzey aktif maddenin tuz oranı arttıkça çözündürücü özelliğinin de azaldığını gösterir. Ayrıca kullanılan yağın karbon sayısı arttıkça monofazik bölgenin alan yüzdesinin daha da azaldığı gözlenmiştir. Yine bu azalış farkının Tween 80'e kıyasla Tween 20' de daha az olması Tween 20' nin daha kararlı olduğuna ispattır. Burdan hareketle Tween 80, Tween 20 gibi noniyonik YAM' lerle oluşturulan mikroemülsiyonlarda kullanılan yağın karbon sayısının artmasıyla tek fazlı bölgenin alan yüzdesinde ve dolayısıyla YAM'nin çözünürlüğündeki azalmanın arttığı gözlenmiştir. Ayrıca noniyonik YAM'lere tuzların ilavesi bulutlanma noktasını da azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractMicroemulsions in which oil (n-hexan and n-heptane) and 1-butanol used as subsidiary dissolvent of surface active agents that are not ionic (Tween 80 and Tween 20) were used in various amount were prepared. These microemulsions were titrated by using water and salty water solutions and three phased microemülsions were created. It has been observed that the higher the salt ratio was, the less used titrant amount was when these microemulsions were titrated with water and NaCI solutions of 1%, 3% and 5%. Consequently, the higher the salt ratio in titrant was, the less the surface percentage of one phased area was at the three phased triangle diagram. That the decreases of monophasic area percentages are lower in Tween 20 shows that Tween 20 has better stabilizing features than Tween 80 has. That the higher the salt ratio is, the less monophasic area gets demonstrates that the higher the salt ratio is, the less the solubilizer feature of surface active agents is. In addition, it has been observed that the more the carbon number of the oil used is, monophasic area surface gets lower and lower. That this decrease gap is less in Tween 20 in comparison with Tween 80 is the evidence that Tween 20 is more steady. Thus, it has been observed that the surface percentage of one phased area thereby decrease in solubility in YAM increased upon the increase of the carbon number of oil used for microemulsions created with nonionic YAM such as Tween 20 and Tween 80. In addition, additions of salts to nonionic YAMs decreases cloud point.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTween 80en_US
dc.subjectTek Fazlı Bölgenin Alan Yüzdesien_US
dc.subjectÜç Fazlı Mikroemülsiyon Oluşturmaen_US
dc.subjectNoniyonik Yüzey Aktif Maddeleren_US
dc.subjectTween 20en_US
dc.subjectNonionic Surface Active Agentsen_US
dc.subjectOne Phaseden_US
dc.subjectCreating Three Phased Microemulsionen_US
dc.titleBiyolojik temelli surfaktantlarla mikroemülsiyon hazırlamaen_US
dc.title.alternativePreparing microemulsion with biological based surfactantsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0082634en_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record