Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/783
Title: 1751 no'lu Rodoscuk (Tekirdağ) şeriye sicili transkripsiyon ve tahlili
Other Titles: Number of 1571 Rodoscuk (Tekirdağ) religious court record transcribtion and analytical
Authors: Cengiz, Emine
Sezgin, İbrahim(Tez danışmanı)
Keywords: Tarih
History
Türkiye
Marmara bölgesi
Tekirdağ
Issue Date: 2008
Series/Report no.: ;0069727
Abstract: Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin en önemli kaynaklarından birisi de Şeriye sicilleridir. Transkribini yapmış olduğumuz 1571 numaralı Rodoscuk Şeriye Sicili 1176-1182 (M 1762-1768) yılları arasındaki belgeleri kapsamaktadır. Bu çalışmada Osmanlı devletinde mahkeme kurumu ile Şer`iye sicilleri ve Rodoscuk (Tekirdağ) tarihi hakkında genel bilgiler verilmiş olup, metnin değerlendirilmesi ve transkripsiyonuna geçilmiştir. Metnin değerlendirme kısmında grafikler hazırlanarak konunun daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. Değerlendirme yapılırken daha ziyade defterin ihtiva ettiği yıllar arasındaki Tekirdağ'ın sosyal ve iktisadi durumunun kısaca ortaya konulması yoluna gidilmiştir. Coğrafi konumu sebebiyle stratejik açıdan önem taşıyan Tekirdağ, Osmanlıların eline geçtikten sonra, Edirne'ye ve İstanbul'a yakınlığı ve Avrupa'ya fetihlere giden ordunun sefer yolu üzerinde bulunması gibi nedenlerle önemini bir kat daha arttırmıştır. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra Tekirdağ hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Osmanlı devletinin Balkanlarla olan irtibatını sağlamada önemli bir konuma sahip olan Rodoscuk'a ait bu belgeler, şehir tarihçiliği ve mahalli hayata dair de önemli bilgiler vermektedir. Özellikle de merkeze bağlı kazalar, merkez kaza ve diğer kazaların nahiye, köy ve mahalle isimleri ile bazı yer isimlerini de bu sicilden tespit etmek mümkün olmuştur. Yine bu dönemde Müslüman ve gayrimüslim tebaanın iç içe yaşadığı görülmüştür. Bilhassa Rum ve Ermeniler ile Yahudilerin bölgede birlikte oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca bu toplulukların vasi, vekalet ve veraset davaları da incelenmiştir. Defter muhteva bakımından daha çok miras, tereke, alacak, mülk satışı akdi, vekalet, vasilik, vakıf, nafaka davalarını kapsamaktadır. Çalışmamız 18.yüzyıl gibi önemli bir zaman diliminde Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durum ve Tekirdağ tarihi hakkında da aydınlatıcı bilgiler verdiği için araştırmacılara son derece önemli bir kaynak olacaktır.
Abstract
After the conquest of Tekirdağ by the Ottomans due to geographical importance, the city became much more important considering the nearness to Edirne and Istanbul as well as the its location on the ways through Europe for military expeditions. Tekirdag began to develop rapidly after the conquest of Istanbul. One of the essential sources of Social and Economic History of the Ottomans have been the Religious Court records We worked on no.1571 Rodoscuk Seriye Records that contains the documents between the years 1176-1768. In this study, general information were given on justice institutions, seriye records, and the history of Rodoscuk. Afterwards, the documents were assessed and transcribed into Turkish. Tables and charts were prepared in the evaluation section in order to explain the documents better. During the evaluation process, the social and economical issues of Tekirdag were briefly introduced via the records between the years stated above. These documents have presented important information on urbanization and local life of Rodoscuk that provided the connection between the Ottoman State and the Balkans. Particularly, it has become possible to identify the names of several settlements, such as; central towns and sub-districts connected to the central government, villages and quarters connected to the other sub-districts. Muslims and non-Muslims had lived peacefully together throughout this period. Above all, Greek, Armenian, and Jewish groups had also lived in this area. In this study, issues on proxy, inheritance cases, and guardianship law cases were investigated related to all these groups. Inventories have mostly contained cases about issues such as; legacy, estate assets, debts, sales contracts, guardianship, foundation and maintenance. Our study would become an extremely important source giving the circumstances of a crucial period for the Ottoman State during the 18th century, and supplying information on the history of Tekirdağ.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/783
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMİNE CENGİZ.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.