Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/301
Title: 18.yüzyıl şairlerinden Sünbülzade Vehbi(Lutfiyye), Bosnalı Sabit, Enderunlu Vasıf ve Nedim'in divan ve mesnevilerindeki atasözleri ve deyimler
Other Titles: Proverbs and idioms from the classical Ottoman poetry of Sünbülzade Vehbi(Lutfiyye), Sabit from Bosna,Vasif from Enderun and Nedim who are from the 18.cc poets
Authors: Kalaycı Sevinç, Devrim
Beyzadeoğlu, Süreyya A.(Tez Danışmanı)
Keywords: Türk dili ve edebiyatı
Turkish language and literature
Issue Date: 2007
Series/Report no.: ;0057694
Abstract: Edebiyatımızda atasözleri ve deyimlerin yer aldığı pek çok edebi eser bulunmaktadır. Divan edebiyatında bu söz ürünlerinin eserlerde nasıl ve hangi sıklıkta kullanıldığı düşüncesiyle, 18.yüzyıl divanları incelenmiştir. 18.yüzyıl şairlerinden Bosnalı Alaeddin Sabit, Nedim, Enderunlu Vasıf, Sünbülzade Vehbi'nin divan ve mesnevileri taranarak, Ömer Asım Aksoy'un "Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (I-II)" ve Süreyya A. Beyzadeoğlu - Müberra Gürgendereli`nin hazırladığı "Armağan" adlı eserlerdeki atasözleri ve deyimlerle karşılaştırılmış, adı geçen iki eserde bulunmayan, atasözü olarak değerlendirilebilecek dil ürünlerini de divanlarda geçtiği şekliyle belirtilmiştir. Tarama sonucunda 105 atasözü, 587 deyim tespit edilerek, şairlerin beyitleri alınmış, şairlere göre dağılımları yapılarak, 18.yüzyılda Divan edebiyatı şairleri arasında Bosnalı Alaeddin Sabit'in bu dil ürünlerini en çok kullanan şair olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmayla, altı yüzyıl süren Divan edebiyatı sürecinde atasözleri ve deyimler açısından bir aydınlatma ve konu üzerinde tartışma yaratma imkanı oluşturulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 1.Atasözü 2.Deyim 3.Divan 4.Divan Edebiyatı (Klasik Osmanlı Edebiyatı) 5.Beyt
Abstract
There are al ot of masterpieces including proverbs and idioms in our literature.By thinking of how and how often these expressions had been used in the Classical Otoman Poetrys, the masterpieces of 18.cc. Divan Literature has been searched. The Classical Otoman Poetry of Bosnalı Alaeddin Sabit, Nedim, Enderunlu Vasıf, Sünbülzade Vehbi who are from 18.cc. poets, were examined deeply and they have also compared with the "Dictionary of Provebs and İdioms (I-II)" prepared by Ömer Asım Aksoy and "Gift" prepared by Süreyya A.Beyzadeoğlu and Müberra Gügendereli Furthermore, the use of these proverbs and idioms was carefully looked through in those literary work which are mentioned at the top. At the end of this examination, 105 proverbs, 587 idioms were fixed, poets couplets were taken and delivered according to the poets; among the Classical Otoman Literature poets in 18.cc., it was fixed that Bosnalı Sabit is the poet which was mostly used these language products. With this work, in the process of Classical Otoman Literature which is lasted six centuries, creating illumination about proverbs and idioms and the possibility of discussion on this subject has been constructed. Key Words: 1.Proverb 2.İdioms 3.Divan 4.Divan Literature (Classical Otoman Literature) 5.Couplet
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/301
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEVRİM KALAYCI SEVİNÇ.pdf750.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.