Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/254
Title: Edirne yöresinde çiftçi düzeyinde uygulanan yağmurlama sulama sistemlerinin etkinliklerinin araştırılması
Authors: Üstün, Mukadder
Delibaş, Lokman(Tez Danışmanı)
Keywords: Edirne
Yağmurlama
Sulama
Issue Date: 1996
Series/Report no.: 0019918;
Abstract: Bu araştırma Edirne yöresinde çifçiler tarafından uygulanmakta olan küçük çaplı münferit yağmurlama sulama sistemlerinde karşılaşılan uygu lama aksaklıkları ve teknik sorunları ortaya çıkarmak, böylece bu sulamala rın ekonomik bir şekilde uygulanabilmesi için çifçilere somut önerilerde bu lunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde, yağmurlama sulama uygulanan 7 çifçi tarlası seçilmiş, bu tarlalarda toprak özellikleri, topoğrafik yapı, yetiştirilen bitki, yağmurlama sistemlerinin tertip biçimleri ve sulama tarihleri ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Ayrıca bitkilere yetişme sezonu boyunca sulamalarla veri len su miktarları, amprik olarak Blaney-Criddle yöntemi ile hesaplanan su ihtiyaçları ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çifçilerin yağmurlama sistemi seçimi ve işletiminde genellikle toprak ve tarla özelliklerini dikkate almadıkları, değişik zamanlarda ve değişik sürelerle yaptıkları sulamalarda belirli bir program uygulamadıkları görülmüştür. Ayrıca yapılan sulamaların genel olarak bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığı gözlenmiştir.
Abstract
The object of this study is to find out application and technical problems in sprinkler irrigation systems applied by farmers of Edirne regeion; and to propose to farmers for economical management of this irrigation. To conduct the study, seven farmer lands have been selected and, in this lands, sou properties, topographical structure, crops, design of sprinkler system, and irrigation dates have been determined. Also, irrigation water gi ven the crops during vejetation period has been compared with consumptive use counted by Blaney-Criddle Method. By the results of the research, it has been concluded that farmers have not take into consideration soil and land properties in selection and manage ment of sprinkler systems and they have not applied certain irrigation prog ramme with irrigation applied at different date and differet time. In addition, it has been observed that, the water given by irrigations was below consump tive use.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/254
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0019918.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.