Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2355
Title: Örgütsel çatışma ve iletişim yönetimi: Edirne ilinde faaliyet gösteren kamu kurumları üzerine bir araştırma
Other Titles: Organizational conflict and communication management: A stuyd on public utilities in Edirne city
Authors: Emre, Şerife
Ersoy, Esma Görkem (Tez Danışmanı)
Keywords: Çatışma
İletişim ve kamu kurumları
Örgütsel çatışma yönetimi
Çatışma yönetimi
Conflict management
Communication and public utilities
Conflict
Organizational conflict management
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113752
Abstract: Çatışma; bireyin kendi içerisinde veya bireylerin birbirleriyle olan iletişim temelli ilişkilerinde, davranışlarına yansıyan zıtlık, uyumsuzluk ve karar verememe durumudur. Bu proje çalışmasında; Edirne ilinde kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerle; örgütsel çatışma yönetimi üzerine mülakatlar yapılmıştır. Alınan cevaplar analiz edilerek; ulaşılan sonuçlara göre kurumlarda etkili iletişimin gerçekleştirilmesi yönünde sonuçlar çıkarılmıştır. Bu sonuçlar ışığında; literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma; kamu kurumlarında örgütsel iletiĢimden kaynaklanan çatışmanın türünü ve düzeyini saptamayı amaçlaması ve üst düzey yöneticilerle kurum personelinin örgütsel iletişimi açısından çatışma yönetimi tarzlarını ne düzeyde kullandıklarını saptaması bakımından ve araştırma sonucunda elde edilecek bulgu ve değerlendirmelerin kamu kurumlarındaki çatışma ve çatışma yönetimi alanında veri oluşturması açısından önemli görülmektedir. Bu araştırmada; yarı biçimsel mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Edirne şehrinde görev yapan tüm üst düzey kamu idarecileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem kısmını; Edirne ilinde görev yapan 30 üst düzey idareci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, mülakat için daha önceden 15 soruluk bir form hazırlanmış, yöneticilere araştırmanın amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra, uygulama gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sırasında yazılı olarak notlar alınmış, ayrıca yöneticilerin izni dahilinde kayıt cihazı kullanılmıştır. Her bir uygulamanın süresi ortalama 20 dakika sürmüştür.Araştırma sonucuna göre; çatışma, fikirler arası ayrılık kamu kurumlarında yöneticilerin ve personelin zaman zaman içinde bulunduğu bir durumdur. Önemli olan zamanında çatışma sebebini teşhis edebilmek ve çözüme doğru yoldan, doğru iletişim teknikleriyle gidebilmektir. Bunun içinde; öncelikli koşul üst düzey yöneticilerin çalışanlarını iyi tanıması, çalışanlarının iş ve özel hayatlarında; kötü, zor ve anlaşılmaz zamanlarında personelinin yanında olması, herhangi bir çatışma karĢısında esnek yapıda, iş bitirici ve çözüm odaklı olması gerekir.
Abstract
Conflict is the situation of contrariety, incompatibility and indecision reflecting on communication-based interpersonal or intrapersonal relations and behaviours of individuals. In this project study it was had interviews upon organizational conflict management with senior managers that work in public utilities in Edirne. Depending on the outcome it was induced that there should be brought about effective communication by analysing the responds. In the light of this conclusion it was aimed to contribute in the literature. The study is regarded prominent in terms of its aiming to determine the class and level of conflict resulting from organizational communication and on which level it uses conflict management classes with regards to organizational communication of public staff and senior managers, and that findings and conclusions acquired at the end of research generates data upon conflict and conflict management in public utilities. In this study it was carried out part-procedural interview. The population compromises the senior managers performing a duty in Edirne city. The sample part of the research contains 30 senior managers performing a duty in Edirne city. As data collection tool a form for 15 questions was prepared, the application was performed after told the aim and content of the research to the managers. It was taken notes by handwriting; in addition with the allowance of managers it was used recorder. It lasted approximately 20 minutes for each interview.According to the result of the research, conflict is the situation that managers and staff dissenting in public utilities experience from time to time. The point is to pick out the reason of conflict and follow true communication techniques to the solution. Therefore, the first requirement is the managers to know well their staff, to support their staff if they have bad, hard and confused times in business and private lives, to be flexible, practical and solution-oriented against to any conflict
Description: Yüksek Lisans Projesi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2355
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113752.pdf818.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.