Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2349
Title: Camponotus aethiops ve formica cunicularia türlerinde karbohidrat tercihi
Other Titles: Responses to different carbohydrate compounds of two ant species camponotus aethiops and formica cunicularia
Authors: Alacalı, Serhat Emin
Çamlıtepe, Yılmaz (Tez Danışmanı)
Keywords: Besin ihtiyacı
Besin konsantrasyonu
Besin hacmi
Formica cunicularia
Camponotus aethiops
Karbohidrat tercihi
İkmal
Food volume
Food concentration
Formica cunicularia
Camponotus aethiops
Sugar preferences
Recruitment
Food supply
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113774
Abstract: Bu çalışmada, Camponotus aethiops ve Formica cunicularia türü karınca işçilerinin farklı konsantrasyonlarda (%10, %20, %50), altı farklı karbohidrat (glukoz, maltoz, sükroz, melezitoz, d-arabinoz, d-sorbitol) türüne yönelimlerinin tespit edilmesi amaçlanmı ştır. Karıncaların karbohidratlarda geçirdikleri beslenme süresi, besine geliş ve besinden çıkış açıları ve besinden ayrılma vektör uzunlu ğu verileri toplanarak analiz edilmi ştir. Bu iki türe ait veriler Toulouse III - Paul Sabatier (C. aethiops ) ve Trakya Üniversitesi Davranı ş Ekolojisi laboratuarlarında (F. cuniculira ), Şubat ? Kasım 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Sonuçlar, her iki türde de konsantrasyon fark etmeden sükrozun en çok tercih edilen karbohidrat oldu ğunu ortaya koymuştur. Ayrıca her iki türde de besine giriş ve besinden çıkış açılarıyla (C. aethiops için %20 karbohidrat konsantrasyonu hariç) tercih edilen karbohidratlar arasında bir ilişki olmadığı bulunmu ştur. C. aethiops ?da besinden ayrılma vektör uzunluğu ve tercih edilen karbohidratlar arasında bir ilişki yokken, F. cunicularia ?da %10 ve %50 karbohidrat konsantrasyonunda tercih edilen karbohidratlar ile besinden ayrılma vektör uzunluğu arasında bir ilişki söz konusudur.
Abstract
In this study, the aim is to determine the orientations of diffrent worker ants like Camponotus aethiops and Formica cunicularia to six different carbohydrate types (glucose, maltose, sucrose, melezitose, d-arabinose, d-sorbitol) in different concentrations. The data of nutrition time of ants in carbohydrates, the angles of advent to nutrient and ascent from nutrient and vector length was analysed. The data belonging to this species was collected between February and November 2012 in behavioral ecology laboratories of Touluse III-Paul Sabatier ( C. aethiops ) and Trakya Univesity (F. cunicularia ). The results revealed that sucrose was the most preferred carbohydrate in both two species regardless of concentration. Besides, it was found out that there wasn?t any relation between the angles of advent to nutrient and ascent from nutrient in both two species (except for 20% carbohydrate cpncentration for C. aethiops ) and the preferred carbohydrate. Although there isn?t any relation between vector length of ascent from nutrient in C. aethiops and the preferred carbohydrate , there is a relation between the preferred carbohydrates in %10 and %50 carhydrate concentration of F. cunicularia and vector length of ascent from nutrient.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2349
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113774.pdfYüksek Lisans Tezi1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.