Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2345
Title: Gala gölündeki balık türlerinde bulunan arsenik içeriğinin hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon ve grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometre ile tayini
Other Titles: The determination of the accumulation of arsenic in fish species in Saroz Gulf with hydride generation and graphite furnace atomic absorption spectrometer
Authors: Dağdelen, Nilgün
Kalebaşı, Yıldız (Tez Danışmanı)
Keywords: Liza ramada
GFAAS
HGAAS
Mikrodalga
Arsenik
Arsenic
Microwave
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113759
Abstract: Bu çalışmanın ilk üç bölümünde, ağır metaller, balıkta ağır metal birikimi, arseniğin özellikleri, arsenik tayinin önemi, eser element ve zenginleştirme metotlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü deneysel çalışmalar üzerinedir. Bu bölümde çalışmada kullanılan cihazlar, kimyasallar ve balık türünün özellikleri tanımlanmıştır. Kefal balığı (Liza ramada, 1827), Gala Gölü'nden (Enez) profesyonel balıkçılar tarafından yakalanmış ve aynı gün buz kabı içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Parçalama işleminden önce balıkların boyu ve ağırlığı ölçülmüştür. Balık örneklerinden 1.0 g alınarak, 6 mL HNO3 (%65) ve 2 mL H2O2 (%30) ilavesi ile mikrodalga çözünürleştirme sisteminde çözülmüş ve 20 mL'ye destile su ile seyreltilmiştir. Mikrodalga çözünürleştirmenin klasik yöntemlere göre, daha kısa zamanda çözünürleştirmenin olması ve çözeltide uçucu bileşikleri tutması gibi avantajları vardır. Çalışmanın son bölümünde, grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometre (GFAAS) ve hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometre (HGAAS) yöntemleri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. İki yöntemin sonuçlarının, birbiriyle ve literatürle uyumlu olduğu bulunmuştur. Kefal balığının (Liza ramada, 1827) kasında ölçülen arsenik seviyelerinin, insan tüketimi için yasal limitlerin altında olduğu belirlenmiştir.
Abstract
In the first three sections of this study, heavy metals, accumulation of heavy metals in fish, properties of arsenic, importance of arsenic determination, trace element and enrichment methods were described. The fourth part of the thesis is about experimental. In this section apparatus, chemicals and the characteristics of the fish species used in this study were defined. The Thinlip grey mullet (Liza ramada, 1827)used in this study were sampled from the Gala Lake (Enez) by professional fishermen in the same day of capture and transported to the laboratory on ice immediately. The size and weight of each fishes were measured before dissection. Fish samples (1.0 g) were digested with 6 mL of HNO3 (65%), 2 mL of H2O2 (30%) in microwave digestion system and diluted to 20 mL deionized water. The advantages of microwave digestion against the classical method are the shorter time and keeping volatile compounds in the solution. In the last chapter of the study, the results which achieved by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) and hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) were compared. The results of two methods are found to be compatible with each other and literature. The arsenic levels found in muscle inThinlip grey mullet(Liza ramada, 1827)were below the legal limits for human consumption.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2345
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113759.pdfYüksek Lisans Tezi1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.