Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2343
Title: Yasadışı göç olgusunda Türkiye: Bir geçiş bölgesi olarak Trakya’nın analizi
Other Titles: Turkey in the case of illegal migration: As a transition region of the analysis of thrace
Authors: Şafak, Metin
Gençler, Ayhan (Tez Danışmanı)
Keywords: Mülteci
Trakya
Göç
Göçmen
Yasadışı göç
Yasal Göç
Sığınmacı
Defector
Thrace
Migration
Immigrant
Illegal Migration
Legal Migration
Refugee
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112649
Abstract: Göç özünde bir yer değiştirme hareketidir. Bireylerin veya grupların bulundukları yerden çeşitli nedenlere bağlı olarak başka bir yere geçici ya da sürekli olarak geçmesidir. Yasadışı göç ise, bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan yerlere girişte ve çıkışta o ülkenin yasalarla belirlemiş olduğu esas ve usulleri ihlal ederek sınırların geçilmesini ifade etmektedir. Giriş ve çıkışlar için o ülkenin tahsis ettiği sınır kapılarının kullanılmadan kaçak olarak geçiş yapıldığı gibi sahte seyahat belgeleri ile kara, deniz, demiryolu ve hava yolu ile de o ülkenin sınır kapılarından girmeye veya çıkmaya çalışmak yasadışı göçe başvuranların kullandığı diğer metotlar olup bu yöntemler çeşitlilik arz etmektedir. Genel olarak yasadışı göç olgusunda, düşük gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelirli ülkelere doğru bir akım söz konusuyken, günümüzde artık gelişmekte olan ülkelere doğru da yasadışı göç akımıyla karşılaşılmaktadır. Doksanlı yıllardan başlayarak Türkiye özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine doğru yapılan yasadışı göç akımına maruz kalmış olup, Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte önceden Sovyet Bloğu içinde yer alan Ukrayna, Moldova, Belarus gibi ülkelerin vatandaşlarının yasadışı göç hareketlerine maruz kalmıştır. Türkiye Avrupa‟ya geçişte kendi vatandaşları tarafından da yasadışı göçte kaynak ülke haline getirilmiş olup Trakya üzerinden Avrupa‟ya yasadışı yollarla geçmeye çalışan birçok yabancı uyruklu göçmenlerin yanı sıra vatandaşlarımız da yakalanmıştır.Günümüzde yasadışı göç konusunun birçok ülkeyi ilgilendiren sorun haline gelmesinde çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. Kaynak ya da hedef ülke olarak yasadışı göç meselesi birçok devleti zor durumda bırakmakta ve devletler yasadışı göç sorununa bir çözüm aramaktadırlar. Türkiye son yıllarda büyüyen ekonomisi ve Avrupa Birliğine geçişte bir transit ülke olması münasebetiyle yasadışı göç ve mültecilik gibi sorunlarla gün geçtikçe daha fazla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Türkiye‟nin önemli problemi olan yasadışı göçün Trakya bölgesindeki durumu ve etkileri ayrıntısıyla incelenmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili olarak Edirne ilinde yakalanan kaçak göçmenlerle bir anket çalışması yapılmış ve onları göçe iten nedenler, geldikleri ülkelerdeki sorunlar, gidilmek istenen hedef ülke gibi çeşitli bilgiler araştırılmıştır. Bu çalışma yasadışı göç ile ilgili yeni veriler sunarak Türkiye‟nin Trakya bölgesindeki yasadışı göç sorunsalını gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.
Abstract
Migration is the relocation in substance. It is the thing that individuals or groups from the place they have been, go to another place for temporarily or permanent due to various reasons. The illegal migration expresses crossing borders with violating the principles and procedures which is determined by laws of the country in the entry and exit from the places inside of a country‟s borders. As a fugitive, making transition without using the border gates which provided by the country, trying to enter or exit from the border gates of the country with fake travel documents using the highway, sea, railway and airline are the methods of the people who apply to the illegal migration. These methods can be varied. In the general case of the illegal migration, when the flow was from the lowincome countries to the high-income countries, nowadays the illegal migration flow to the developing countries can be encountered. Since 1990s, Turkey was exposed illegal migration flow especially from Asia and Middle East countries to Western European countries. With collapse of the Soviet Union, Turkey was also exposed illegal migration flow from the citizens of the countries which were in Soviet Bloc before like Ukrania, Moldova and Belarus. In transition to the Europe, Turkey was worked up into source country in illegal migration by its own citizens. From Thrace, as well as many migrants from foreign nationalities who were trying to pass to Europe with illegal ways, our citizens were caught. Nowadays, There are many reasons about the topic of illegal migration like being a problem which interest many countries. With being a source or a target country, the topic of illegal migration leaves many countries in difficult situation and all the countries seek solution about it. Turkey has to face more day by day with the problems like illegal migration and refugee because of its growing economy in these last years and being a transit country in passing to Europe.The case of illegal migration which is the important problem of Turkey in Thrace region and its effects was analyzed with the details. In this context, a survey was made with the illegal immigrants which caught in Edirne city and various informations were searched like the reasons which led them to migration, the problems of the countries that they came from. This work aims at revealing the case of Turkey in Thrace region with presenting the new datas about illegal migration.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2343
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112649.pdfYüksek Lisans Tezi2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.