Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2339
Title: Deneysel olarak oluşturulmuş meme tümörlerinde rosuvastatinin arginaz enzim aktivitesi, ornitin ve poliamin düzeylerine etkisi
Other Titles: Effects of rosuvastatin on arginase enzyme activity, ornithine and polyamine levels in the experimental breast cancer
Authors: Bal, Oğuz
Erbaş, Hakan (Tez Danışmanı)
147291
Keywords: Meme kanseri
Rosuvastatin
Poliaminler
Ornitin
Arginaz
Breast cancer
Polyamines
Ornithine
Arginase
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112640
Abstract: Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. Üre döngüsünün anahtar enzimi olan arginaz, L-argininden üre ve ornitin oluşturmaktadır. Kanserli hastalarda arginaz enzim aktivitesinin arttığı ve arginazın kanserde biyolojik bir belirteç olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada meme kanseri oluşturulmuş farelerde serumda arginaz enzim aktivitesi, ornitin ve poliamin (putresin, spermidin, spermin) düzeylerine, dokuda ise arginaz enzim aktivitesi, ornitin ve poliamin (putresin, spermidin, spermin) düzeylerine, rosuvastatin'in etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 50 tane erkek Balb/c cinsi fare kullanıldı. Farelerin sol ayak iç bölgesine 0.2 mL erhlich asit tümör hücresi enjekte edildi. Fareler sağlıklı kontrol, sağlıklı tedavi, tümör kontrol, tedavi 1 ve tedavi 2 grupları olmak üzere 5 gruba ayrıldı ve kontrol grupları hariç diğer gruplara 1 mg/kg ve ikinci tedavi grubuna 20 mg/kg rosuvastatin 15 gün boyunca intraperitonel olarak verildi. Tümörlü hayvanların serumunda artmış bulunan arginaz enzim aktivitesinin rosuvastatin tedavisi ile birlikte istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı gözlendi (p=0.001). Serum poliamin (putresin, spermidin, spermin) düzeylerinin, rosuvastatin tedavisi ile azaldığı saptandı. Doku arginaz enzim aktivitesi ve ornitin düzeyleri tedavi gruplarında tümör grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.002). Doku poliamin (putresin, spermidin, spermin) düzeylerinin ise yine rosuvastatin tedavisi ile birlikte azaldığı gözlendi. Sonuç olarak, rosuvastatin?in arginaz enzim aktivitesini inhibe ederek yolağı nitrik oksit sentaz üzerinden nitrik oksit oluşumuna kaydırdığı, bu sayede poliaminlerin öncü maddesi olan ornitin sentezini azalttığı ve nitrik oksit üretimini teşvik ederek kansere karşı koruyucu bir rol oynayabileceği söylenebilir. Kanser tedavisinde umut verici bir ajan olan rosuvastatin'in bu alandaki etkileri daha ileri çalışmalar ve yeni parametreler ile desteklenmelidir.
Abstract
Breast cancer is the most common malignant tumour of women around the world. As a key enzyme of the urea cycle, arginase leads to formation of urea and ornithine from L-arginine. In the patients with several different cancer, arginase has been found to be higher and reported to be a useful biological marker. The aim of this study was to investigate effect of rosuvastatin on serum and cancer tissue arginase enzyme activity, ornithine and polyamine (putrescine, spermidine, spermine) levels. In this study, 50 male Balb/c mice were used. 0.2 ml Erchlich acid tumor cell was injected into the subcutan part of their left foot. The mice were divided into five groups as healty control group, healty treatment, tumour control, treatment 1, treatment 2 groups. 1 mg/kg and 20 mg/kg dose of rosuvastatin were given intraperitonealy. ncreased serum arginase activity was significantly decreased with rosuvastatin treatment (p=0,001). In the tumour tissue, arginase activity and ornithine levels were significantly decreased in treatment groups than tumour group (p=0.002). Tissue polyamine (putresine, spermidine, spermine) levels also decreased with rosuvastatin treatment. As a conclusion, we may suggest that rosuvastatin may have some protective effects on breast cancer development as inhibits arginase enzyme activity and ornithine levels, precursor of polyamines, and therefore inducing NO production via NOS. As a promising anticancer agent, the net effects of rosuvastatin in this mechanism should be supported with more advanced studies and new parameters.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2339
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112640.pdfTıpta Uzmanlık Tezi1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.