Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2338
Title: Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin lipid peroksidasyonu ve oksidan stres üzerine etkisi
Other Titles: The effects of L-carnitine on lipid peroxidation and oxidant stress of acetaminophen induced hepatotoxicity in rats
Authors: Aktaş, Özgür
Eskiocak, Sevgi (Tez Danışmanı)
147293
Keywords: Asetaminofen
Antioksidanlar
Oksidan stres
Lipid peroksidasyonu
L-Karnitin
Oxidative stress
Antioxidants
Acetaminophen
L-Carnitine
Lipid peroxidation
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112637
Abstract: Bu çalışmanın amacı, asetaminofen ile ratlarda toksik hepatit oluşturarak, L-Karnitin tedavi edici etkinliğini araştırmaktır. Çalışmada 30 adet Wistar rat ortalama ağırlıkları eşit olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubu (n=10), toksik hepatit grubu (n=10), L-Karnitin grubu (n=10) şeklinde 3 grup oluşturuldu. Toksik hepatit ve L-Karnitin grubundaki sıçanlara asetaminofen sıcak salin içerisinde çözülerek 300 mg/kg tek doz intraperitoneal olarak verildi. L-Karnitin grubundaki sıçanlara L-Karnitin 500 mg/kg dozunda intraperitoneal olarak asetaminofeni takiben 5 dk sonra tek doz verildi. Kontrol grubundaki sıçanlara ise asetaminofenle eş zamanlı intraperitonal sıcak salin solüsyonu enjekte edildi. Toksik hepatit grubunda kontrol grubuna göre serum alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz düzeyi yüksek (ikisi de; p<0.001), plazma ve karaciğer malondialdehid düzeyi yüksek (sırasıyla; p<0.05, p<0.001), plazma Gc-globulin düzeyi düşük (p<0.001), tam kan ve karaciğer glutatyon düzeyi düşük (ikisi de; p<0.05), eritrosit ve karaciğer katalaz aktivitesi düşük (ikisi de; p<0.001), eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi düşük (p<0.001) bulundu. Tedavi grubunda toksik hepatit grubuna göre serum alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz düzeyi düşük (ikisi de; p<0.001), plazma ve karaciğer malondialdehid düzeyi düşük (ikisi de; p<0.05), tam kan ve karaciğer glutatyon düzeyi yüksek (ikisi de; p<0.05), eritrosit ve karaciğer katalaz aktivitesi yüksek (sırasıyla; p<0.05, p<0.001), eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi yüksek (p<0.05) bulundu. Plazma Gc-globulin düzeyinde ise anlamlı bir değişim görülmedi. Toksik hepatit grubunda oluşan nekrotik değişikliklerin tedavi grubunda azaldığı gözlendi. Sonuç olarak bu çalışmada, L-Karnitinin, asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda, lipid peroksidasyonu ve oksidan stres aracılı karaciğer hasarına karşı koruyucu olduğu görülmüştür.
Abstract
Aim of this study, toxic hepatitis in rats with acetaminophen, investigate the effects of L-Carnitine in the therapeutic. To be equal to the average weight of the study, 30 Wistar rats were divided into 3 groups. Control (n=10), toxic hepatitis (n=10), L-Carnitine group (n=10) in the form three groups created. Rats in groups toxic hepatitis and L-Carnitine to form an acute toxic hepatitis, acetaminophen dissolved in warm saline, 300 mg/kg was administered intraperitoneally at a single dose. Group L-Carnitine animals treated with the L-Carnitine 500 mg/kg as a single dose given intraperitoneally. Warm saline solution was injected intraperitoneally to animals in the control group. Toxic hepatitis group than the control group with high levels of serum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase (both; p<0.001), malondialdehyde levels were higher in plasma and liver (respectively; p<0.05, p<0.001), plasma Gc-globulin level were lower (p<0.001), whole blood and liver glutathione levels were lower (both; p<0.05), erythrocyte and liver catalase activity were lower (both; p<0.001), erythrocyte glutathione peroxidase activity were lower (p<0.001). L-Carnitine group than the toxic hepatitis group decreased the levels of serum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase (both; p<0.001), malondialdehyde levels were lower in plasma and liver (both; p<0.05), whole blood and liver glutathione levels were higher (both; p<0.05), erythrocyte and liver catalase activity were higher (respectively; p<0.05, p<0.001), erythrocyte glutathione peroxidase activity were higher (p<0.05). There was no significant change in the level of plasma Gc-globulin. Necrotic changes in the treatment group showed a decrease of toxic hepatitis group. As a result of this study, L-Carnitine, acetaminophen in rats with toxic hepatitis, liver damage mediated by oxidative stress and lipid peroxidation were found to be protective.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2338
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112637.pdfTıpta Uzmanlık Tezi2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.