Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2337
Title: Bir üniversite hastanesi çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları polikliniğine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulguları ile başvuran çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve psikiyatrik eş tanılar
Other Titles: Sociodemographic characteristics and psychiatric comorbidities of children and adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder symptoms who applied child and adolescent psychiatry department polyclinics of a university hospital
Authors: Cengiz, Hakan
Görker, Işık (Tez Danışmanı)
147328
Keywords: Hiperaktivite bozukluğu dikkat eksikliği
Psikiyatrik eş tanı
Sosyodemografik özellikler
Socio-demographic characteristics
Attention deficit hyperactivity disorder
Psychiatric comorbidity
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112634
Abstract: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk çağının en sık görülen, temel belirtileri dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan, belirtileri sıklıkla ergenlikte ve erişkinlikte de devam eden psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olguların %50'sinden fazlasında psikiyatrik eş tanı olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda Nisan 2012-Ekim 2012 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Polikliniği?ne başvuran ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Dördüncü Baskı?sına göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan 110 çocuk ve ergen değerlendirildi. Olgulara, Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli uygulandı. Olguların psikiyatrik eş tanıları ve bulunan bu eş tanıların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu alt tipleri, olguların sosyodemografik özellikleri, yaş ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Olguların %90?nında en az bir psikiyatrik eş tanı saptandı. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile birlikte görülen psikiyatrik eş tanılar sıklık sırasına göre; yıkıcı davranış bozuklukları (%55,5), özel öğrenme güçlüğü (%32,7), anksiyete bozuklukları (%27,3), dışa atım bozuklukları (%20), duygudurum bozuklukları (%4,5) ve tik bozuklukları idi. Olgularımızın %68,2'si Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bileşik tip, %30,9 dikkatsizliğin önde geldiği tip, %0,9 hiperaktivite-impulsivitenin önde geldiği tip tanısı aldı. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bileşik tipin erkeklerde, dikkatsizliğin önde geldiği tipin kızlarda daha fazla görüldüğü saptandı. Bileşik tipte yıkıcı davranış bozuklukları, karşı olma karşı gelme bozukluğu ve dışa atım bozuklukları, dikkatsizliğin önde geldiği tipine göre daha yüksek saptandı. Anne babaların eğitim düzeyleri ve gelir düzeyleri azaldıkça, özel öğrenme güçlüğü görülme oranları arttı. Olgularımızdaki eş tanı sıklığı önceki çalışmalara benzer oranlarda bulunmuştur.
Abstract
Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a psychiatric disorder most commonly observed in the childhood period and the basic symptoms of which are inattentiveness, hyperactivity and impulsivity, which often continue well into adolescence and adulthood. It is known that a psychiatric comorbidity is present in more than %50 of attention deficit hyperactivity disorder cases. In our study, 110 children and adolescents, who have applied to the Trakya University Faculty of Medicine Department for Children and Adolescent Psychiatric Health and Disorders between April 2012 - October 2012 and who have been diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition. Cases were applied an Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children Present and Lifetime Version. The aim has been to research the psychiatric comorbidity of cases and the Attention Deficit Hyperactivity Disorder sub types of these comorbidities which have been revealed, the socio-demographic properties of cases, and the relation between the age and gender variants.At least one psychiatric comorbidity has been discovered in % 90 of cases. The psychiatric comorbidities with Attention Deficit Hyperactivity Disorder were distructive behavior disorders (%55,5), spesific learning difficulties (%32,7), anxiety disorders (%27,3), elimination disorders (%20), mood disorders (%4,5) and tic disorders in order to frequency. % 68,2 of our cases were diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder combined type, %30,9 of our cases were diagnosed with inattentiveness prevalent type, % 0,9 of our cases were diagnosed with hyperactivity?impulsivity prevalent type. It has been observed that the Attention Deficit Hyperactivity Disorder combined type is more frequently observed among boys, while the inattentiveness prevalent type is more frequently observed among girls. Within the combined type, destructive behavior disorders, oppositional defiant disorder and elimination disorders were determined to be more frequent as compared to the inattentiveness prevalent type. While parent?s education and income levels were decreased, the appearance of spesific learning difficulties rates were increased. The frequency of comorbidity in our cases were found to be in similar ratios as in our previous studies.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2337
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112634.pdfTıpta Uzmanlık Tezi2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.