Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1990
Title: Okul yöneticilerinin teknostres algıları ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Edirne ili örneği)
Other Titles: Investigation of the relationship between school administrators' technostress perceptions and their ındividual ınnovative features (Edirne case)
Authors: Çetin, Damla
Bülbül, Tuncer
Keywords: Okul yöneticileri
Bireysel yenilikçilik
Yenilik
Teknostres
School administrators
Individual innovation
Innovation
Technostress
Issue Date: 2017
Publisher: Trakya Üniversitesi
Series/Report no.: ;0142213
Abstract: Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin teknostres algıları ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Edirne ili merkez ve ilçelerinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 361 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınmayarak evrende yer alan tüm okul yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış bu doğrultuda eksik ve özensiz doldurulan 13 ölçek çıkarılarak 285 ölçek incelemeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan, Ragu- Nathan (2007) tarafından geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlaması Ilgaz, Özgür ve Çuhadar (2016) tarafından yapılan Teknostress Ölçeği, özgün formu Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlaması Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından yapılan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca çalışma grubuna ilişkin demografik bilgilerin edinilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırmada normal dağılım gösteren değişkenler için ANOVA ve t-testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney Utesti uygulanmıştır. Okul yöneticilerinin teknostres algıları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması için ise korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada; okul yöneticilerinin teknostres algılarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Okul yöneticilerinin teknostres algılarının yaş, mesleki hizmet süresi ve teknoloji ile ilgili hizmet-içi eğitim alma durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Okul yöneticilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin ise sorgulayıcı kategoride olduğu bulunmuş, okul yöneticilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin yalnızca yaşa göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada bireysel yenilikçilik ile tekno-karmaşa arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, bireysel yenilikçilik ile tekno-güvensizlik arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, bireysel yenilikçilik ile tekno-belirsizlik arasında ise düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
abstract
The aim of this research is to determine the relationship between technostress perceptions of school administrators and individual innovative characteristics. 285 school administrators working in elementary, secondary and high schools affiliated to the Ministry of National Education (MEB), located in the districts of Edirne province and central Edirne, participated in the research. The Technostress Scale developed by Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan (2007) in genuine form and adapted regarding the Turkish culture by Ilgaz, Özgür and Çuhadar (2016), the Individual Innovation Scale developed by Hurt, Joseph and Cook (1977) in genuine form and adapted regarding the Turkish culture by Kılıçer and Odabaşı (2010) were used. The research also used a personal information form developed by the researcher to obtain demographic information about the study group. Data collected in the study were analyzed with statistical package program. ANOVA and Kruskal Wallis-H test were used to determine variables with normal distribution. T-test and Mann-Whitney U-test were used to determine variables without normal distribution. Correlation was applied to determine the relationship between school administrators' technostress perceptions and individual innovativeness levels. In the study, it was determined that the technostress perceptions of the school administrators were moderate. It has been seen that school administrators' technostress perceptions differ only by age, duration of service and in-service training of technology. Individual innovativeness levels of school administrators were found to be in the questioning category. The individual innovation characteristics of school administrators differ only by age. It is found that there is a low level, negative and significant relationship between individual innovation and techno-complexity. There is a low negative and significant relationship between individual innovation and techno-insecurity. There is a low positive and significant relationship between individual innovation and technouncertainty.
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1990
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0142213.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.