Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1940
Title: Okul yöneticilerinin teknoloji okuryazarlığının incelenmesi
Other Titles: An analysis of technology literacy of school administrators
Authors: Berber, Özlem
Çakıcı, Yılmaz
TR151174
Keywords: Okul yöneticilerinin teknoloji kullanımı
Teknoloji ve eğitim
Teknoloji
Teknoloji kullanımı
Teknoloji okuryazarlığı
The use of technology by school administrators
Technology and education
Technology
Technology use
Technology literacy
Issue Date: 2017
Publisher: Trakya Üniversitesi
Series/Report no.: ;0142135
Abstract: Teknolojinin eğitim öğretimde kullanılması konusunda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Eğitim-öğretim ortamlarına teknolojiyi entegre etmek ve teknolojiden etkili bir şekilde faydalanmak için okul yöneticilerinin teknoloji okuryazarı olması oldukça önemlidir. Bu araştırmada Trakya Üniversitesi İktisat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda görev yapan yöneticilerin teknoloji okuryazarlığı incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada görüşme yöntemi kullanılmıştır.Araştırma verileri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesinden 8, İktisat Fakültesinden 8 ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan 4 yönetici olmak üzere toplam 20 öğretim üyesi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversitede görev yapan yöneticilerin bilgisayar kullanma konusunda kendilerini kısmen yeterli gördüğü anlaşılmıştır. Okul yöneticileri kendi bölümü kendi alanıyla ilgili teknolojik araçların özelliklerini bildiğini, rahatça kullandığını, okulda bulunan tüm teknolojik araçların özelliklerini bilmediğini ifade etmektedirler. Teknoloji kullanımı genel anlamda başarıyı arttırdığını ifade etmişlerdir. Trakya Üniversitesinde bulunan okul yöneticileri en çok kullandığı eğitim teknolojileri bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcılar olduğu internet erişimini genellikle araştırmalarında kullandıkları görülmüştür. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin teknolojiyi aktif olarak kullandıkları ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
abstract
The role of school administrators and teachers in the use of technology in education and training is enormous. It is very important that school administrators have technology literacy to integrate technology into educational environments and make effective use of technology. In this research, the technology literacy of the administrators working at Trakya University Faculty of Economics, Faculty of Education and College of Physical Education and Sports was analyzed. In this qualitative study, interview method is used. The research data were collected through semi-structured interviews with a total of 20 faculty members, including 8 from the Faculty of Education, 8 from the Faculty of Economics and 4 administrators from College of Physical Education and Sports in 2016-2017 Academic Year. As a result of the research, it is understood that administrators working at the university consider themselves partially adequate in using computers. School administrators indicate that they are aware of the characteristics of the technological tools related to their department and their field, they use them easily, and they do not know the characteristics of all the technological tools at school. They state that the use of technology increases success in general terms. It seems that mostly used educational technology tools by school administrators at Trakya University are computers, projectors and printers whereas Internet access is mostly used in their researches. As a result, it is determined that the school administrators use the technology actively and their technology literacy levels are high.
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1940
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0142135.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.