Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bilişim teknolojilerinin zihinsel engellilerin e-eğitiminde kullanılması ve örnek bir uygulama geliştirilmesi534
Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)'e ilişkin algıları (Edirne ili örneği)530
Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu, denge, postür ve propriosepsiyon ilişkisinin değerlendirilmesi430
Sporun ekonomi içindeki yeri ve spor pazarlama: Üç büyük spor klübünde uygulamalı bir araştırma415
Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki357
Karar verme sürecini etkiyelen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi:Uygulamalı bir araştırma349
Sağlık hizmetleri pazarlaması: Hastaların sunulan hizmetlerin kalitesini algılamaları üzerine bir uygulama337
Liderlik davranış tarzlarının çalışanların örgütsel tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimleri üzerine etkisi: Konuyla ilgili bir uygulama332
Türkiye'de lojistik sektörü ve dış ticaret üzerine etkileri324
Otizmli çocukların oyun becerileri ile davranış ve sosyal beceri özelliklerinin karşılaştırılması323