Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bilişim teknolojilerinin zihinsel engellilerin e-eğitiminde kullanılması ve örnek bir uygulama geliştirilmesi196
Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)'e ilişkin algıları (Edirne ili örneği)173
Liderlik davranış tarzlarının çalışanların örgütsel tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimleri üzerine etkisi: Konuyla ilgili bir uygulama142
Türkiye'de lojistik sektörü ve dış ticaret üzerine etkileri136
Sporun ekonomi içindeki yeri ve spor pazarlama: Üç büyük spor klübünde uygulamalı bir araştırma136
Karar verme sürecini etkiyelen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi:Uygulamalı bir araştırma135
Sağlık hizmetleri pazarlaması: Hastaların sunulan hizmetlerin kalitesini algılamaları üzerine bir uygulama132
Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki130
Trakya Bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz:Kırklareli örneği127
Üst abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda hemşireler tarafından öğretilen gevşeme tekniklerinin ağrı kontrolü üzerine etkisi122