Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)'e ilişkin algıları (Edirne ili örneği)66
Havacılık sektöründe tedarikçi performansının kümeleme analizi ve yapay sinir ağları ile incelenmesi62
Türkiye'de lojistik sektörü ve dış ticaret üzerine etkileri59
Karar verme sürecini etkiyelen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi:Uygulamalı bir araştırma53
Trakya Bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz:Kırklareli örneği52
Türk sosyal güvenlik sisteminde yapısal dönüşümler ve bireysel emeklilik sistemi51
Atık sularda bazı kirlilik parametrelerinin incelenmesi49
Bilişim teknolojilerinin zihinsel engellilerin e-eğitiminde kullanılması ve örnek bir uygulama geliştirilmesi48
Örgütsel bağlılık, iş memnuniyeti ve stres düzeyinin algılanan çalışan performansı üzerindeki etkisi : Kobi’lerde bir araştırma46
Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki42