Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Melih
dc.contributor.advisorBaykan, Daniş
dc.date.accessioned2022-11-11T08:36:48Z
dc.date.available2022-11-11T08:36:48Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8176
dc.description.abstract''MÖ 1. Binden Roma İmparatorluk Dönemi Sonuna Kadar Anadolu’da Stylus'' başlıklı bu çalışma, Anadolu’daki styluslar konusundaki ilk kapsamlı araştırmadır. Antik Çağ’da stylusların yanında, farklı özelliklerdeki ahşap tabletler, papirüs, parşömen, calamus, mürekkep hokkası, tablet spatulası, mühür kutusu gibi araç ve gereçler kullanılmıştır. Bu nesnelerden de çalışmada bahsedilmiştir. Bugün bilinen, Antik Çağ’da, Anadolu’da en çok karşılaşılan yazı malzemesi styluslardır. Papirüs, parşömen ve calamuslar organik malzemeler olduğundan ne miktarda kullanıldıklarını arkeolojik verilerle anlamak kolay değildir. Stylusların önemi, günümüze daha kolay ulaşabilmeleri, bu nedenle Antik Çağ’da yazı malzemeleri konusunda arkeolojik veri sağlamalarıdır. Çalışma, styluslarla ilgili edinebilinecek bütün verileri ortaya çıkarma amacını taşımıştır. Styluslara yaklaşırken üç ana başlık vardır. Bunlar üretim teknikleri, stylus yayılımı ve buluntu yerleri, biçimsel özelliklerdir. Biçimsel özellikler de sırasıyla analoji, tipoloji ve kronoloji olarak üç alt başlıkta incelenmiştir. Böylece Anadolu buluntularının kendi aralarındaki ilişkiler ve Anadolu’daki buluntuların Anadolu dışındaki buluntular ile ilişkileri hakkında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Antik Çağ’da yazı malzemeleri konusundaki araştırmalar çoğaldıkça Antik Çağ Anadolusu’ndaki sosyal yaşamın okuma yazma boyutu hakkında bilgiler artmaya devam edecektir. Bu konuda hala ciddi bilgi eksiklikleri olmasının yanında, yazı malzemeleri, Antik Çağ bilgilerini arttırabilecek olması bakımından yüksek potansiyeli olan bir konudur.en_US
dc.description.abstractThis study titled ''Stylus in Anatolia from the 1st Millennium BC to the End of the Roman Imperial Period'' is the first comprehensive research on stylus in Anatolia. In ancient times, tools and equipment such as wooden tablets, papyrus, parchment, calamus, inkwell, tablet spatula, seal box were used in addition to the stylus. These objects are also mentioned in the study. In ancient times, the most common writing material in Anatolia is the stylus. Since papyrus, parchment and calamus are organic materials, it is not easy to understand by archaeological data how much they were used. The importance of stylus is that they can reach today more easily, therefore they provide archaeological data about writing materials in Antiquity. The study has aimed to reveal all the data that can be obtained about the stylus. There are three main topics when approaching the stylus. These are production techniques, stylus propagation and artifact place, formal properties. The stylistic features were also studied under three subtitles as analogy, typology and chronology, respectively. Thus, some conclusions were reached about relations among Anatolian finds and relations between Anatolian finds and the finds outside Anatolia. As the researches on writing materials increase in ancient times, knowledge about the literacy dimension of social life in Ancient Anatolia will continue to increase. In addition to the serious lack of information on this subject, writing materials are a subject with high potential in terms of increasing knowledge of Antiquity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStylosen_US
dc.subjectBalmumu tableten_US
dc.subjectPapirüs parşömenen_US
dc.subjectBronzen_US
dc.subjectDemiren_US
dc.subjectStylosen_US
dc.subjectWax tableten_US
dc.subjectPapyrus parchmenten_US
dc.subjectBronzeen_US
dc.subjectIronen_US
dc.titleMÖ 1. Binden Roma İmparatorluk dönemi sonuna kadar Anadolu'da Stylusen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record