Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYapıcı, Süleyman
dc.contributor.advisorAslan, Manar
dc.date.accessioned2022-11-11T08:36:32Z
dc.date.available2022-11-11T08:36:32Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8174
dc.description.abstractTürkiye’de refakatçi kavramı hastanelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bakımın odağında yer alan bir meslek grubu olan hemşirelik mesleği, çeşitli sebeplerle hemşirelik bakımı yükünü refakatçilerle paylaşmaktadırlar. Bu da hemşirelik bakımı veya hasta bakımı denildiğinde hemşirelerle birlikte refakatçileri de akla getirmektedir. Araştırmaya bir dahili ve bir cerrahi klinikte yatan toplam 300 hastanın refakatçisi dahil edilmiştir. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan veri toplama formu ve yine araştırmacı tarafından hazırlanan, Ortopedi/Nöroloji Hastası Günlük Bakım İhtiyacı Belirleme Formu kullanılmıştır. Araştırmada söz konusu kliniklere yatan hastalar, yattıkları günden taburcu oldukları güne kadar ziyaret edilmiş ve bakım gereksinimleri belirlenmiştir. Refakatçiler ile yapılan görüşmelerde bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı ve karşılanan gereksinimlerin kimin tarafından karşılandığı sorgulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS kullanılarak sayı, yüzde, oran ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilen sonucunda refakatçilerin hasta bakımında yüksek oranda yüklerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada hastanede yatan hastaların bakımında en büyük yükün hastaların refakatçilerine ait olduğu, hasta bakımı konusunda birkaç teknik konu dışında hemşirelerin hasta bakımına dahil olmadıkları belirlenmiştir. Refakatçilerle yapılan görüşmelerden sonra malzeme eksikliğinin olması, bazı bakım gereksinimlerinin refakatçiler tarafından gerekli görülmemesi, söz konusu bakım gereksinimi hakkında bilgisiz olmaları da gerçekleştirilmeyen veya gerçekleştirilemeyen bakım nedenleri olarak düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe concept of companion has become an integral part of hospitals in Turkey. Nursing profession, which is a professional group at the center of care, shares the burden of nursing care with their companions for various reasons. This brings to mind the companions along with the nurses when nursing care or patient care is mentioned. A total of 300 patients who were hospitalized in one internal and one surgical clinic were included in the study. In the study, the data collection form prepared by the researcher and the Orthopedics/Neurology Patient Daily Care Needs Form prepared by the researcher were used. In the study, patients hospitalized in these clinics were visited from the day they were hospitalized until the day they were discharged and their care needs were determined. In the interviews with the companions, it was questioned whether these needs were met and by whom. Number, percentage, ratio and standard deviation values were obtained by using SPSS. As a result of the data obtained, it was concluded that the companions have a high burden in patient care. In the study, it was determined that the biggest burden in the care of hospitalized patients belonged to the patients' companions, and nurses were not involved in patient care, except for a few technical issues in patient care. After the interviews with the companions, the lack of materials, the fact that some care needs were not deemed necessary by the companions, and their ignorance about the care requirement in question were also considered as the reasons for the care that was not performed or could not be performed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRefakatçien_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectHasta bakımıen_US
dc.subjectHemşirelik bakımıen_US
dc.subjectCompanionen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectPatient careen_US
dc.subjectNursing careen_US
dc.titleHastanede yatan hasta refakatçilerinin hemşirelik bakımına katılma durumunun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of participation in nursing care of the hospital patient componenentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record