Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSayraç, Selin
dc.contributor.advisorYıldızeli Topçu, Sacide
dc.date.accessioned2022-11-09T08:13:07Z
dc.date.available2022-11-09T08:13:07Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8154
dc.description.abstractYoğun bakım hemşirelerinin yaşadıkları yorgunluğun, hemşirelerin rol ve sorumlulukları üzerindeki etkileri konusunda literatüre katkı sağlayacağı öngörülerek planlanan tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinde yoğun bakım hemşirelerinin yorgunluk düzeylerinin bakım rolü oryantasyonlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma Mart 2021- Eylül 2021 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri’nde, araştırmaya katılmaya gönüllü 110 yoğun bakım hemşiresi ile yürütüldü. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Chalder Yorgunluk Ölçeği” ve “Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel metotlar, Bağımsız Örneklem t-testi, varyans ve korelasyon analizleri kullanıldı. Sonuçlar; %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Covid-19 pandemi döneminde hemşirelerin yorgunluk düzeyleri ile hemşirelik bakım rolü oryantasyonlarının kısmen yüksek olduğu; Covid-19 pandemi döneminde hemşirelerin yorgunluk düzeylerinin cinsiyet, yoğun bakım ünitesinde toplam çalışma süresi ve Covid-19’lu hasta bakma sürecinde sorun yaşama durumu gibi faktörlerden; hemşirelik bakım rolü oryantasyonlarının ise eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve Covid-19’lu hasta bakma sürecinde sorun yaşama durumundan etkilendiği belirlendi. Ayrıca hemşirelerin yorgunluk düzeyleri ile hemşirelik bakım rolü oryantasyonları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulundu. Covid-19 pandemi döneminde, yoğun bakım hemşireleri yüksek düzeyde yorgunluk yaşamalarına rağmen, hemşirelik bakım rollerine de oldukça yüksek düzeyde oryante olmuşlardır. Covid-19 gibi pandemi dönemlerinde, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin fiziksel ve mental ihtiyaçlarının giderilmesi için yeterli zamanın yanısıra dinlenme imkanının sağlanması; yoğun bakım hemşirelerinin hemşirelik bakım rollerini en verimli ve kaliteli şekilde hastalara verebilmeleri için gerekli ortam ve koşullar oluşturulması ve pandemi gibi olağandışı çalışma koşullarında hemşirelerin yorgunlukları ve bakım rollerine oryantasyonlarını etkileyebilecek faktörleri inceleyen çok merkezli, ileri çalışmaların yapılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this descriptive study, which is anticipated to contribute to the literature about the impacts of the fatigue experienced by intensive care nurses on their roles and responsibilities, is to investigate the effect of intensive care nurses’ fatigue levels on their orientation to nursing care roles during Covid-19 pandemic. The research was carried out between March 2021 and September 2021 in Trakya University Health Practice and Research Hospital Adult Intensive Care Units with 110 intensive care nurses who volunteered to participate in the research. “Personal Information Form”, “Chalder Fatigue Scale” and “Nursing Care Role Orientation Scale” were used in data collection. Descriptive statistical methods, Independent Sample t-test, variance and correlation analyzes were used in data analysis. Results were evaluated at the 95% confidence interval and the significance level was p<0,05. During the Covid-19 pandemic nurses’ fatigue levels and their nursing care role orientations were partially high. It was found that nurses’ fatigue levels were affected by the factors such as gender, total working time in the intensive care unit and problems faced when providing care for the Covid-19 patients, while nursing care role orientations were affected by education levels, proffessional experience and problems faced when providing care for the Covid-19 patients. Additioanlly, a positive relationship was found between nurses’ fatigue levels and nursing care role orientations During Covid-19 pandemic period, although intensive care nurses experienced high level of fatigue, they were also highly oriented to nursing care roles. During pandemic periods such as Covid-19 nurses working in the intensive care units should be provided with sufficient time to meet their physical and mental needs as well as the opportunity to rest. Necessary environment and conditions should be created for intensive care nurses so that they can provide nursing care for the patients in the most effective and quality way. It is recommended to conduct multicentered, advanced studies investigating the factors that may affect nurses’ fatigue levels and their orientaion to nursing care roles during extraordinary working conditions such as pandemics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectHemşirelik bakım rolüen_US
dc.subjectOryantasyonen_US
dc.subjectYoğun bakım hemşireliğien_US
dc.subjectYorgunluken_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectNursing care roleen_US
dc.subjectOrientationen_US
dc.subjectIntensive care nursingen_US
dc.subjectFatigueen_US
dc.titleCovid-19 pandemisinde yoğun bakım hemşirelerinin yorgunluk düzeylerinin bakım rolü oryantasyonlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the failure levels of intensive care nurses on care role orientations in the Covid-19 pandemicen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record