Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYağcı, Meltem
dc.contributor.advisorAkgün Kostak, Melahat
dc.date.accessioned2022-11-09T08:12:30Z
dc.date.available2022-11-09T08:12:30Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8150
dc.description.abstractAraştırma 0-18 yaş arası 112 hasta çocuk üzerinde BUÇH Bası Yarası Risk Tanılama Aracı ve Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği risk puanları arasındaki farkı araştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırma verileri 04/2021-09/2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin çocuk yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan çocuklardan elde edildi. Veriler, “Hasta Tanılama Formu”, “BUÇH Bası Yarası Risk Tanılama Aracı”, “Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearmen korelasyon, Dunn Testi ve Ki-kare testleri kullanıldı. BUÇH Bası Yarası Risk Tanılama Aracı ve Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği skorları arasında 1. günde, 2. günde, 3. günde, 4. günde ve ortalamada negatif yönde orta düzeyde korelasyon bulundu. Braden Q ölçeği ile yapılan risk değerlendirmesine göre çocukların %11,6’sının ciddi risk grubunda yer aldığı, BUÇH’ a göre ise çocukların %33,0’ ünün yüksek risk grubunda yer aldığı bulundu. Sonuç olarak, çocuk yoğun bakım ünitesinde BUÇH Bası Yarası Risk Tanılama Aracı ve Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği ile yapılan değerlendirmelerde risk puanları arasında fark olduğu bulundu. Elde edilen veriler doğrultusunda çocuk yoğun bakım ünitelerinde daha kapsamlı ölçeklerin kullanılması için çalışmaların yapılması, basınç yaralanmasına neden olabilecek tüm risk faktörlerinin hemşireler tarafından değerlendirilmesi için kurum ve ünite protokollerinin geliştirilmesi önerilir.en_US
dc.description.abstractThe study has been conducted as a descriptive study to investigate the difference between BUÇH Pressure Injury Risk Assessment Tool and Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale risk scores on 112 sick children aged 0-18 years. Research data have been obtained from children hospitalized in the pediatric intensive care unit of a university hospital between 04/2021-09/2021. Data have been collected with “Patient Diagnosis Form”, “BUÇH Pressure Injury Risk Assessment Tool”, “Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale”. In addition, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearmen correlation, Dunn's Test and Chi-square tests have been used in the analysis of the data. A moderate negative correlation has been found between BUÇH Pressure Injury Risk Assessment Tool and Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale scores on day 1, day 2, day 3, day 4 and in average. In the risk assessment made with the Braden Q scale, it has been found that 11,6% of the children were in the severe risk group, and according to BUÇH, 33,0% of the children were in the high-risk group. As a result, it has been found that there is a difference between the risk scores in the evaluations made with the BUÇH Pressure Injury Risk Assessment Tool and the Braden Q Pressure Injury Risk Assessment Scale in the Pediatric Intensive Care Unit. In line with the data obtained, it is recommended to carry out studies for the use of more comprehensive scales in pediatric intensive care units, and to develop institution and unit protocols for the evaluation of all risk factors that may cause pressure injury by nurses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectBasınç yaralanmasıen_US
dc.subjectÖlçeken_US
dc.subjectBraden Qen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectPressure injuryen_US
dc.subjectScaleen_US
dc.subjectBuchen_US
dc.titleÇocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda basınç yaralanması gelişme riskinin belirlenmesinde Braden Q ve Buçh risk tanımlama araçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of braden Q and Buch risk assessment scales in the evaluations of pressure injury in a pediatric intensive care uniten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record