Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDindar, Meltem
dc.contributor.advisorDemiral, Şengül
dc.date.accessioned2022-09-30T08:37:37Z
dc.date.available2022-09-30T08:37:37Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8124
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Covid-19 pandemi döneminde eğitimlere verilen ara ile birlikte bir süre yarışmalardan ve antrenmanlardan uzak kalan Judo, Güreş ve Taekwondo milli takım sporcularının egzersize yönelimleri ve sporda motivasyon düzeylerinin incelenmedir. Araştırmanın evrenini 2021 yılı Judo, Güreş ve Taekvondo branşlarında spor yapmakta olan toplam 1472 sporcu oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (36) tarafından %95 güven aralığında ve ±0.10 örnekleme hatasına göre örneklem sayısı; 2500 elemanlı bir evren için 93 eleman olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmada tarafımızca 213 sporcuya ulaşılmıştır. Katılımcıların (N=213) 86’sı erkek 127’si kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 16’sı Güreş branşı, 158’i Judo branşı ve 39’u Taekwondo branşındaki sporculardır. Araştırma ölçekleri günümüz Covid-19 pandemisi dolayısıyla Online platform olan “Google Form” üzerinden gerçekleşmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Forumu” ile gerçekleşmiştir. Katılımcıların güdülenme düzeylerinin incelenmesi için; Pelletier ve ark. (37), tarafından geliştirilen ve Öcal K. ve Sakallı D. (32) tarafından da Türkçe’ ye uyarlanan, 6 boyut ve toplam 18 maddeden oluşan Sporda Güdülenme Ölçeği-2 (SGÖ-2) kullanılmıştır. Sporcuların pandemi dönemi güdülenme düzeyleri incelemesi için ise; Mullen ve ark. (38) tarafından geliştirilen, Markland ve Tobin (39) tarafından yenilenerek “Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2” adını alan, 4 boyut ve toplam 19 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Veriler SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Judo sporcularının İçsel Düzenleme, Özümseme ve Özdeşim alt boyutlarında Güreş ve Taekwondo sporcularına göre daha yüksek puana sahip olurken, İçe atım ve Dışsal Güdülenme arasında bir fark yoktur. Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2 (EDDÖ- 2)’de Güreş ve Taekwondo sporcularının judoculara göre daha yüksek puana sahiptirler. Yarışma kategorisi ile “İçsel Düzenleme”, “Özümseme”, “Özdeşim”, “İçe Atım”, “Dışsal Düzenleme” ve “Güdülenmeme” altboyut puanlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Judo sporcularının ölçek alt boyutlarının çoğunluğunda Güreş ve Taekwondo branşlarındaki sporculardan daha yüksek puan aldıkları dikkat çekmektedir. Araştırma sonucuna göre; sporcular olağan dışı sebeplerden antrenmandan uzaklaşmak zorunda kalabilirler. Spora geri döndükleri zaman hızlı uyum sağlayabilmeleri için onların motive oldukları durumların bilinmesi önemlidir. Mücadele sporlarının zorlayıcı antrenman koşulları, sporcuların müsabakalara hızlı uyumu ve performansı devam ettirmeleri açısından elit sporcular üzerinde ilgili konunun daha sık işlenmesi Covid-19 salgını gibi beklenmedik bir felaketle daha hızlı başa çıkmayı sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study; The aim of this study is to examine the exercise orientations and motivation levels of the national team athletes in Judo, Wrestling and Taekwondo, who have been away from competitions and training for a while during the Covid-19 pandemic period. The universe of the research consists of a total of 1472 athletes doing sports in Judo, Wrestling and Taekwondo branches in 2021. The number of samples according to the 95% confidence interval and ±0.10 sampling error by Yazıcıoğlu and Erdoğan (36); For a universe with 2500 elements, it is calculated as 93 elements. In this study, we reached 213 athletes. Of the participants (N=213), 86 were men and 127 were women. 16 of the participants are athletes in Wrestling, 158 in Judo and 39 in Taekwondo. The research scales were realized through the online platform "Google Form" due to the current Covid-19 pandemic. The demographic information of the participants was realized with the "Personal Information Forum" prepared by the researchers. In order to examine the motivation levels of the participants; Pelletier et al. (37), and adapted into Turkish by Öcal K. and Sakallı D. (32) and consisting of 6 dimensions and a total of 18 items, Motivation in Sports Scale-2 (SIS-2) was used. In order to examine the motivation levels of the athletes during the pandemic period; Mullen et al. (38) and renewed by Markland and Tobin (39) and named “Behavioral Regulations in Exercise Scale-2”, consisting of 4 dimensions and a total of 19 items, was used. The data were analyzed using the SPSS 25 program. According to the research findings; While Judo athletes have higher scores in Internal Regulation, Assimilation and Identity sub-dimensions than wrestling and taekwondo athletes, there is no difference between Introjection and Extrinsic Motivation. Wrestling and Taekwondo athletes have higher scores than judoists in the Behavioral Regulations in Exercise Scale-2 (EDSS-2). There was no significant difference in the sub-dimension scores of "Internal Regulation", "Assimilation", "Identity", "Introjection", "External Regulation" and "Unmotivated" with the competition category. It is noteworthy that judo athletes scored higher in most of the sub-dimensions of the scale than athletes in wrestling and taekwondo branches. According to the results of the research; Athletes may have to withdraw from training for unusual reasons. It is important to know the situations in which they are motivated so that they can adapt quickly when they return to sports. In terms of the challenging training conditions of combat sports, the rapid adaptation of the athletes to the competitions and the maintenance of performance, the more frequent processing of the relevant issue on elite athletes will enable to cope with an unexpected disaster such as the Covid-19 epidemic faster.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectGüdülenmeen_US
dc.subjectGüreşen_US
dc.subjectJudoen_US
dc.subjectTaekwondoen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectWrestlingen_US
dc.titleCovid-19 salgın krizi sırasında milli takım düzeyinde yarışmakta olan sporcuların spora katılım düzeylerinin ve spora katılma nedenlerinin incelenmesi (Judo, güreş ve taekwondo örneği)en_US
dc.title.alternativeExamination of the levels of participation and the reasons for participation in sports of athletes competing at the national team level during the covid-19 epidemic crisis : The case of judo, wrestling, and taekwondoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record