Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKıral, Cansu
dc.contributor.advisorİncirkuş, Kübra
dc.date.accessioned2022-09-30T08:36:45Z
dc.date.available2022-09-30T08:36:45Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8117
dc.description.abstractBu araştırma toplumun e-sağlık okuryazarlık düzeyini, e-sağlık okuryazarlığı algısını ve mobil sağlık uygulamalarını kullanma algısını belirlemek amacıyla yapılmış kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın verileri 15.06.2021-15.09.2021 tarihleri arasında internet ve mobil uygulamaları kullanan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm bireylerden online olarak Google Formlar ile hazırlanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında örneklem seçimine gidilmemiş olup, ilgili tarihler arasında ulaşılabilen ve dahil etme kriterlerini karşılayan tüm bireyler kartopu örnekleme ile çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 31 yaş ve üstü bireylerin, ilköğretim ve lise mezunlarının, köyde yaşayanların, geliri 1000 TL ve altında olanların, kronik hastalığı olanların ve genel sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerin mobil sağlık uygulamalarını kullanma ve e-sağlık okuryazarlığı algılarının diğer gruplardan daha düşük olduğu; ek olarak erkeklerin e-sağlık okuryazarlığı algılarının kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 25-30 yaş grubundakilerin, erkeklerin, lisansüstü eğitim alanların, il veya ilçede yaşayanların, gelir düzeyi 1000 TL ve üzerinde olanların, kronik hastalığı olmayanların ve genel sağlık durumunu çok iyi olarak değerlendirenlerin e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda e-sağlık okuryazarlığı düzeyi arttıkça mobil sağlık uygulamalarını kullanma algısı ve e-sağlık okuryazarlığı algısının arttığı; benzer şekilde mobil sağlık uygulamalarını kullanma algısı arttıkça e-sağlık okuryazarlığı algısının da arttığı saptanmıştır. Sonuç olarak; mobil sağlık uygulamalarının geliştirilmesi, e-sağlık okuryazarlığı algısı ve e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılmasına yönelik daha büyük ve çeşitli örneklem gruplarında ileri çalışmaların yapılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis research is a cross-sectional research which is done to determine the community’s level of e-health literacy, their perception of e-health literacy and using mobile health applications. The data of the research was collected between the dates 15 47 th June 2021 to 15 September 2021 from the ones who use internet and mobile applications and who accepted to participate in the research with the online questionnaires prepared by Google forms. While all of the individuals who are available in the specified dates and carry the criteria needed to be able to join the research are involved in the research via snowball sampling, sample selection is not preferred within the scope of the research. In the research it is attained that individuals aged 31 and over, secondary and high school graduates, people living in the villages, whose income is 1000 TL and below, the ones who have chronical disease, and the ones who interpret their general health situation as badly use mobile health applications less and their perception of e-health literacy is lower than the other groups; in addition to this, it is reached that men’s perception of e-health literacy is higher than women. It is determined that e-health literacy level of people aged 25-30, men, who have postgraduate education, living in county and cities, whose income is 1000 TL or over, who haven’t got chronical diseases and the ones who interpret their general health situation as good, is higher. It is determined that the level of e-health literacy increases the perception of using mobile health applications and e-health literacy; similarly, the perception of using mobile health th applications increases the perception of e-health literacy. As a result, it is advised that more future studies should be done in larger and various sample groups to improve the perception of mobile health applications and e-health literacy, and to increase the level of e-health literacy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE-Sağlıken_US
dc.subjectE-Sağlık okuryazarlığıen_US
dc.subjectMobil sağlıken_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectE-Healthen_US
dc.subjectE-Health literacyen_US
dc.subjectMobile healthen_US
dc.subjectCommunityen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleToplumun e-sağlık okuryazarlığı ve mobil sağlık uygulamalarını kullanma durumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining e-health literacy and the use of mobile health aplications of the communityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record