Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökgöz, Çiler
dc.contributor.advisorErsan Beynek, Nesrin
dc.date.accessioned2022-06-03T11:53:56Z
dc.date.available2022-06-03T11:53:56Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8046
dc.description.abstractKoordinasyon kimyasında, Schiff-bazları ve metal iyon komplekslerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle Schiff-bazlarının geçiş ve ağır metal iyon komplekslerinin boya sanayisinde, çevre kimyasında, zirai amaçlarda, biyokimya ve ilaç endüstrisinde çok geniş bir kullanım alanı vardır. Ayrıca doğrudan ya da metal iyonların kontrol ettiği Schiff baz reaksiyonları, supramoleküler kimyada oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Biz, bu çalışmada doğrudan ve metal iyon kontrollu olarak bazı geçiş ve ağır metal iyonlarının kullanıldığı biyokimyasal aktivite ya da boyar madde özelliğine sahip olabilecek Schiff bazı komplekslerini sentezlemeyi amaç edindik. Bu çalışmada, yeni bir 1,3,4-tiyadiazol halkaları içeren diamin bileşiği L1 sentezlenip, yapısı aydınlatılmış ve bazı metal perklorat tuzları varlığında, L1 ile piridin2-karbaldehitin metal iyon yönlendirmeli Schiff baz reaksiyonu ile [ML2](ClO4 )2 komplekslerinin sentezleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir 1,3,4-tiyadiazol türevi olan, 2-amino-5-merkapto-1,3,4-tiyadiazol ile salisilaldehitin doğrudan Schiff baz kondenzasyonundan elde edilen L3 ligantı ve bu ligantın çeşitli metal perklorat tuzları ile reaksiyonundan [M(L3)2 ](ClO4 )2 kompleksleri sentezlenmiştir. Bundan başka, aldehit bileşiği olarak isatin ve 2-hidroksinaftaldehit ve amino bileşiği olarak ta 2-amino-5-merkapto-1,3,4-tiyadiazol, kullanılarak çeşitli metal perkloratların varlığında, metal iyon yönlendirmeli Schiff bazı reaksiyonundan iki yeni L4 ve L5 ligantlarının metal iyon kompleksleri sırasıyla [M(L4)2 ] ve [M(L5)2 ](ClO4 )2 sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm Schiff baz ligantlarının ve metal iyon komplekslerinin yapıları iletkenlik, UV, IR, 1 H NMR, kütle spektrumları yardımıyla aydınlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractSchiff-bases and metal ion complexes have an important place in coordination chemistry. Especially the transition and heavy metal ion complexes of Schiff-bases have a wide range of uses in the paint industry, environmental chemistry, agricultural purposes, biochemistry and pharmaceutical industries. In addition, Schiff base reactions, directly or controlled by metal ions, have a very important place in supramolecular chemistry. In this study, we aimed to synthesize Schiff base complexes that may have biochemical activity or dyestuff properties in which some transition and heavy metal ions are used directly and metal ion templated. In this study, we aimed to synthesize Schiff base complexes that may have biochemical activity or dyestuff properties in which some transition and heavy metal ions are used directly and metal ion templated. In this study, a novel diamine compound, L1, containing 1,3,4-thiadiazole rings was synthesized and its structure was elucidated. In the presence of some metal perchlorate salts Schiff base complexes, [ML2](ClO4 vi )2 , were synthesized using of L1 and pyridine-2-carbaldehyde. It is also a ligand, L3 obtained from Schiff base condensation of 2-amino-5mercapto-1,3,4-thiadiazole derivative of 1,3,4-thiadiazole and salicylaldehyde then its some metal ion complexes, [M(L3)2 ](ClO4 )2 , were synthesized. Furthermore, in the presence of various metal perchlorates [M(L4)2 ] and [M(L5)2 ](ClO4 )2 complexes of two new L4 and L5 ligands were synthesized from the Schiff reaction of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole and isatin or 2hydroxynaphthaldehyde respectively. The structures of all synthesized Schiff base ligands and their metal ion complexes were elucidated with the help of conductivity, UV, IR, 1 H NMR, mass spectrums.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject1,3,4-tiyadiazolen_US
dc.subject2-amino-5-merkapto-1,3,4-tiyadiazolen_US
dc.subjectİsatinen_US
dc.subjectSalisilaldehiten_US
dc.subject2-hidroksinaftaldehiten_US
dc.subjectSchiff bazen_US
dc.subject1,3,4-Thiadiazoleen_US
dc.subject2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazoleen_US
dc.subjectIsatinen_US
dc.subjectSaliycylaldehydeen_US
dc.subject2-hydroxy-naphthaldehydeen_US
dc.subjectSchiff baseen_US
dc.title1,3,4- Tiyadiazol halkası içeren yeni schiff bazı ligantları ve metal komplekslerinin sentezien_US
dc.title.alternativeSynthesis of new schiff base ligands containing 1,3,4-Thiadiazole ring, and their metal complexesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record