Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaradaş, Özgür
dc.contributor.authorYılmaz, İsmail
dc.contributor.authorGeçgel, Umit
dc.date.accessioned2021-11-20T10:39:20Z
dc.date.available2021-11-20T10:39:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2147-0308
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue/58973/826944
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1400736
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7630
dc.descriptionDergiPark: 826944en_US
dc.descriptiontujesen_US
dc.description.abstractBu araştırmada sumak meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Araştırma materyali olarak, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere Köyü’nde doğal olarak yetişen sumak bitkileri seçilmiştir. Analizler sonucunda sumak meyvesinin kuru madde oranı ve ham yağ oranı sırasıyla % 96.17 ve % 24.58 olarak bulunmuştur. Yağ asiti bileşimleri incelendiğinde sumak meyvesinin temel yağ asitlerinin oleik asit (% 43.43), linoleik asit (% 30.34 ) ve palmitik asit (% 22.22) olduğu görülmüştür. Serbest yağ asitliği, peroksit sayısı, fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite değerleri sırasıyla % 2.85, 7.09 meqO2/kg, 1470.0 mg GAE/kg yağ ve (EC50) değerinin 84.93 mg/ml olduğu tespit edilmiştir. Sumak yağının sterol ve tokoferol kompozisyonları incelendiğinde, en fazla bulunan sterolün ?-sitosterol (% 78.51) ve en fazla bulunan tokoferol izomerinin ise ?-tokoferol (374.24 mg/kg) olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, some physicochemical properties of sumac fruits were investigated. Sumac plants grown naturally in Sazlıdere Village of Keşan district of Edirne were selected as research material. As a result of the analysis, the dry matter ratio and crude oil ratio of sumac fruit were found to be 96.17% and 24.58%, respectively. When the fatty acid compositions were examined, it was observed that the essential fatty acids of sumac fruit were oleic acid (43.43%), linoleic acid (30.34%) and palmitic acid (22.22%). Free fatty acidity, peroxide number, phenolic amount and antioxidant activity values were found to be 2.85%, 7.09 meqO2/kg, 1470.0 mg GAE/kg oil and (EC50) value 84.93 mg/ml, respectively. When the sterol and tocopherol compositions of sumac oil were examined, it was determined that the most abundant sterol was ?-sitosterol (78.51%) and the most abundant tocopherol was ?-tocopherol (374.24 mg/kg).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectsumaken_US
dc.subjectsumak yağıen_US
dc.subjectyağ asitleri kompozisyonuen_US
dc.subjectfizikokimyasal özellikleren_US
dc.subjectsumacen_US
dc.subjectsumac oilen_US
dc.subjectfatty acid compositionen_US
dc.subjectphysicochemical propertiesen_US
dc.titleSumak (Rhus coriaria L.) Meyvesinin Fizikokimyasal Özelliklerien_US
dc.title.alternativePhysicochemical Properties of Sumac (Rhus Coriaria L.) Fruiten_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record