Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTunçel, Ahmet Kamil
dc.date.accessioned2021-11-20T10:37:25Z
dc.date.available2021-11-20T10:37:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30229/326424
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321682
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7127
dc.descriptionDergiPark: 326424en_US
dc.descriptiontrakyasobeden_US
dc.description.abstractThe day of the week effect is the most investigated anomaly type for the world capital markets. In the several studies, this effect has been searched on the basis of stock exchanges indices. This paper targets whether there is a different between the day of the week effect that is seen on the returns of the ISE-100 index and the same effect that is seen on the returns of the portfolios created in accordance with the Beta coefficients of the individual common stocks. For this purpose, the related literature was summarized and an empirical study was performed. In the empirical section of the paper, the day of the week effect was investigated on the returns of the ISE-100 index that were calculated by using the daily closing values for the period of Jan.1st,2005-Dec.31th,2007. Furthermore, the daily, weekly and monthly returns of the individual common stocks were calculated by using the data related to daily closing prices, capital increase and dividend payment for the period of Jan.1st,2000-Dec.31th,2004. These common stocks have been transacted in the First National Market since Jan.1st,2000. The data was collected from the daily bulletins of the ISE that are broadcasted on its official web site. Using the market model, Beta coefficients of the common stocks were calculated on the basis of daily, weekly and monthly time intervals. Then, two portfolios were created. First one is the portfolio of “Common stocks that have the least beta coefficients” and the second one is the portfolio of “Common stocks that have the biggest beta coefficients”. The day of the week effect was investigated on the returns of these portfolios for the period of Jan.1st,2005-Dec.31th,2007. As a result, even if there are some proofs related to the existence of the day of the week effect, there are not significant differences among the returns of the each day of the weeken_US
dc.description.abstractHaftanın günü etkisi dünya sermaye piyasalarında en fazla incelenen anomali türüdür. Yapılan pek çok araştırmada bu etki borsa endeksleri bazında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, İMKB–100 endeksi getirilerinde görülen haftanın günü etkisi ile hisse senedi “beta”ları dikkate alınarak oluşturulan portföylerin getirilerinde gözlenen haftanın günü etkisi arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla konu ile ilgili literatür özetlenmiş ardından ampirik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ampirik bölümünde 01.01.2005–31.12.2007 dönemine ait İMKB– 100 Endeksi’nin günlük kapanış değerleri kullanılarak hesaplanan getirilerinde haftanın günü etkisi aranmıştır. İleriki aşamada, İMKB ulusal pazarında 01.01.2000 tarihinden beri sürekli olarak işlem gören hisse senetlerinin 01.01.2000–31.12.2004 dönemine ait günlük kapanış değerleri, sermaye artırım ve temettü dağıtım verilerinden yararlanılarak; günlük, haftalık ve aylık getirileri hesaplanmıştır. İlgili veriler İMKB’nin internet sitesinde yayınladığı günlük bültenlerden derlenmiştir. Hisse senetleri getirileri Pazar modeline uygulanarak her bir hisse senedi için “günlük”, “haftalık” ve “aylık” getiri aralıklarında Beta katsayıları hesaplanmıştır. Beta katsayıları tahmin edilen söz konusu hisselerle “küçük beta katsayısına sahip şirketler portföyü” ve “büyük beta katsayısına sahip şirketler portföyü” oluşturulmuş ve bu portföylerin 01.01.2005–31.12.2007 dönemine ait getirilerinde haftanın günü etkisi araştırılmıştır. Sonuçta, portföy getirilerinde haftanın günü etkisinin varlığına dair kanıtlar elde edilmekle beraber anılan dönem için, haftanın günlerinde elde edilen getiriler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleA New Approcah to the Day of the Week Effect: the Ise Caseen_US
dc.title.alternativeHaftanın Günü Etkisi’ne Yeni Bir Yaklaşım: İMKB Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage246en_US
dc.identifier.endpage271en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record