Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlbayrak, Doğan
dc.contributor.authorSezer, Yavuz Atakan
dc.contributor.authorİbiş, Abdil Cem
dc.contributor.authorYağcı, Mehmet Ali
dc.contributor.authorHatipoğlu, Ahmet Rahmi
dc.contributor.authorCoşkun, İrfan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:11:32Z
dc.date.available2021-11-20T10:11:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVeE9ESXdNQT09
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5949
dc.description.abstractAmaç: Kist hidatik hastalığı halen bölgemiz ve ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu klinik geriye dönük çalışmada intraperitoneal rüptür nedeniyle acil cerrahi uygulanan dört olgu ile birlikte aynı dönemde tedavi edilen tüm karaciğer kist hidatik olguları incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2004 ve Haziran 2007 tarihleri arasında kliniğimizde karaciğer kist hidatiği nedeniyle tedavi edilen toplam 44 hastanın (24 kadın, 20 erkek; ort. yaş 47.5; dağılım 16-83) tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, kistin yerleşim yeri, uygulanan cerrahi yöntem, hastanede kalış süresi, meydana gelen ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonlar ve komplikasyonlara yönelik uygulanan tedavi yöntemleri açısından irdelendi. Bulgular: İntraperitoneal rüptür nedeniyle dört hasta (%9) acil olarak ameliyat edildi. Olguların 15’inde (%34) ameliyat sonrası dönemde kist poşuna safra kaçağı oluştu. Bu hastaların altısında (%40) kaçak herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kapandı, sekizinde (%53) ise 10 günden fazla sürdü ve günlük debi 100 cc’nin üzerinde idi. Bu olgulara endoskopik sfinkterotomi uygulandı. Mortalite oranı %4 (n=2) olarak tespit edildi. Sonuç: Hidatik kist rüptürü karaciğerde kistik kitlesi olan ve intraperitoneal serbest sıvısı bulunan travma hastalarında akılda bulundurulması gereken bir durumdur. Bu hastalarda anaflaktik reaksiyon riski olduğu göz önüne alınarak hızla müdahale edilmelidir. Karaciğer kist hidatik cerrahisi sonrasında safra fistülü gelişen hastalarda endoskopik sfinkterotomi etkin bir tedavi yöntemidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleKaraciğer kist hidatik olgularımızen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record