Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDündar, Şahin
dc.contributor.authorKabapınar, Yücel
dc.contributor.authorDeniz, Levent
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:50Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-071X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRMk5UWTRPQT09
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5787
dc.description.abstractBu araştırmada genel olarak sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının öğrenci görüşlerine göre yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmada veriler, 2030 beşinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada özetle (1) Sınıf mevcudu, anne ve baba eğitim düzeyi ve okulların genel veli profili için belirtilen sosyo-kültürel düzeyi, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarında ve bu tür ortamları tercihlerinde etkili bir faktör olarak bulunmuştur, (2) Öğrenciler; cinsiyetleri, sınıf mevcutları, anne ve baba eğitim düzeyleri ve okullarının genel veli profili için belirtilen sosyo-kültürel düzeyi ne olursa olsun sosyal bilgiler derslerinde sınıflarında var olandan daha fazla yapılandırmacı öğrenme ortamı istemektedirler.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to evaluate the elementary school social studies learning environments from the constructivist viewpoint according to students' opinions. For this aim, the study was designed in descriptive research method. The data in the study was gathered from 2030 fifth grade students. The main results of the study are (1) Class size, mother and father education levels, and general parent-profile described for the socio-cultural status of their schools were found as effective factor on students' perceptions about constructivist learning environments and on preferences of constructivist learning environments in the social studies classes, (2) Whatever students' gender, class sizes, mother and father education levels, and general parent-profile described for the socio-cultural status of their schools were, students wanted more constructivist learning environments in the social studies classes than they perceived.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleSosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algılarıen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Social Studies Classes' Learning Environments from the Constructivist Viewpoint: Students' Perceptionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentTrakya Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage154en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record