Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGünay, Nesrin
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:29Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-7660
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjek1UUTRPQT09
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5676
dc.description.abstractDilbilimde, şiir dili, dilin bireysel kullanımı olan sözün en özel ve öznel biçimi olarak görülür. Şiir dilini dilbilimsel açıdan incelemek için özel yöntemlere ihtiya ç duyulur. Bu incelemeler, edebiyat eleştirmenleri için metne dayalı olarak yargılamadan yorum yapmayı sağlayan bir basamak özelliği taşır. Ş iir dili incele melerinin farklı boyutları vardır. Bunlardan en önemlisi şairin kullandığı kelimeler, bu kelimelerin gerçek ya da hayal dünyasındaki karşılıkları, kelimelerin bir araya getirilirken hangi dilbilgisel yapıların tercih edildiği ve bu bir araya gelişten hangi yeni imaj ve imgelerin oluşturulduğudur. Bunların dilbilimdeki inceleme alanları anlambilim, sözdiz imi ve göstergebilim alanlarıdır. Anlambilim, dilin sınırlarını aşarak göstergeler (kelimeler ) ile dış dünya arasındaki ilişkileri, sözdizimi bu göstergelerin nasıl bir araya geldiğini, göstergebilim ise göstergeler arasındaki ilişkileri incelemeyi hedefle r. Bu makalede Türk Edebiyatının önemli iki şairi olan Yahya Kemal ve Attilâ İlhan’ın şiirlerindek i yol ve yolculuk göstergelerini anlambilim, sözdizimi, göstergebilimden yararlanarak, bu göstergelere şiir bütününde yüklenen temel, yan, uzak -yakın çağrışımlı anlamlar, duygu değerlerini de kapsayan metaforik anlamlar çözümlenmeye çalışılmıştır. İki şairin şiirler indeki yol ve yolculuk göndergelerinin anlam alanı belirlenmiş ve bu alanların belirlenmesinde ki, etken unsurlar çözümlenmiştir. Sonuç olarak iki ş airin şiirlerinde ki seçme ve birleştirme eksenindeki farlılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn linguistics, poetic al discourse is seen as the most special and personal us age of the subjective form of the parole. Special methods are needed to examine the poetical discourse according to linguistic aspects. These studies based on the text for literary critics to comment feature that moves a step without judgment. There are different sizes to examine the poetical discourse . The most important of these are words used by the poet in the real or fantasy world, and words that using together which preferred the grammatical structures and whether created which the new image and the image of this using together. Their research fields in linguistics are semantics, syntax and semiotics. Semantics aims to ex amine beyond the language of the signs (words) with the relationship between the outside world, the syntax aims to examine these signs how to coming together, and the semiotics aims to examine the relationship between the signs. In this article, it was tried to be resolved the road and trip signs of two important poets of Turkish literature Yahya Kemal and Attilâ İlhan in respect of the denotation, connotation, associative , emotive and metaphorical meanings, according to methods of the semantics, syntax, and semiotics. The semantic field is determined between the signs of the road and trips of the both poet’s poems and the factors in the text level are analyzed to determination of these semantic fields. As a result we have tried to determine the differences of the selection and compounding in the two different poet’s poetriesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.titleYahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforlarıen_US
dc.title.alternativeRoad and trip metapho rs in poems of Yahya Kemal And Attilâ İlhanen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGünay, Nesrin


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record