Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErmiş, Merve
dc.contributor.advisorYurtsever, Selçuk
dc.date.accessioned2019-12-24T13:48:52Z
dc.date.available2019-12-24T13:48:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/4932
dc.description.abstractBu çalışmada, birçok gıdamızda renklendirici olarak kullanılan ve Brilliant blue (E133) olarak bilinen mavi gıda boyası, laboratuvar ortamında Drosophila .melanogaster besiyerlerine eklenerek, boyanın bu sineklerdeki sitotoksik ve genotoksik etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, mavi boya yüksek dozda (2gr/Lt) standart eklenmiştir. Bu besiyerlerde yetiştirilen larva, pupa ve ergin sayıları kontrol grubu (Distile su) ile karşılaştırılmıştır. Yavru sayıları karşılaştırılan gruplarda istatistiki testler anlamlı bir sonuç vermediğinden (P >0.05) mavi boyanın yavru veriminde herhangi negatif bir etki göstermediği görüşüne varılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, mavi boyanın Drosophila melanogaster’deki genotoksik etkisi SMART (Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi) yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Larva aşamasında yoğun mavi boya ile muamele edilen besiyerlerden elde edilen ergin sineklerin kanatlarında mutasyon sonucu ortaya çıkan anormal beneklenmelerin sayıları, kontrol grubundaki sineklerin kanatlarındakilerden oldukça fazla olması (P<0.001), mavi boyanın son derece mutagenik olabildiğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the brilliant blue (E133) which is commonly used in the food industry as a colouring additive is examined for its cytotoxic and genotoxic effects using Drosophila melonagaster in the laboratory conditions. In the first part of the work, a high concentration (2gr/Lt) of the blue coluring agent was applied to mediums where Drosophila melanogaster flies were reared in breeding bottles. The numbers of the larvae, pupae and the adult flies were compared to control (distilled water) groups to see the cytotoxic effects. However, the statistical tests revealed no significant difference (P > 0.05) among the fly numbers in appropriate groups. Thus, it seemed that blue food colouring agent has no decreasing effect on the fly numbers. The second part of the work, the genotoxic effects of the blue colouring agent was examined using SMART (Somatic Mutation and Rekombination Test) technique on Drosophila melanogaster. The larvae were chronically fed in the mediums where blue colouring agent were experimentally applied. The results showed that this food additive has highly significant effects (P < 0.001) for inducing the number of mutant wing spots compared to control groups. Thus, it seemed that the blue food colouring is a highly mutagenic agent on Drosophila melanogaster offspring in the laboratory conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDrosophila Melanogasteren_US
dc.subjectMavi Gıda Boyası (E133) Genotoksiteen_US
dc.subjectSitotoksiteen_US
dc.subjectSMARTen_US
dc.subjectDrosophila Melanogasteren_US
dc.subjectBrilliant Blue (E133)en_US
dc.subjectFood Colouringen_US
dc.subjectGenotoxicityen_US
dc.subjectCytotoxicity,en_US
dc.titleMavi gıda katkı boyası (e-133)’nın drosophila melanogaster’in yavru verimine etkisi ve bu boyanın mutajenitesinin “smart” ( “somatik mutasyon ve rekombinasyon testi” ) yöntemi ile araştılmasıen_US
dc.title.alternativedensity functional theory, transition metal complexes, ionic coordination in sol the effect of brilliant blue food colouring (e133) on the fecundity of drosophila melanogaster and ınvestigation of ıt’s mutageneity by using “smart” (“somatic mutation and recombination test”).utions, molecular simulation.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Genetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record