Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOztzian, Memet
dc.contributor.advisorErgin, Demirali Yaşar
dc.date.accessioned2019-11-21T11:44:44Z
dc.date.available2019-11-21T11:44:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/4649
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Batı Trakya’daki özel eğitim gerektiren çocuğa sahip olan azınlık ailelerinin yaşadıkları sorunların belirlenmesidir. Çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Batı Trakya’da Gümülcine ilinde bulunan azınlık destek birimine devam eden ilköğretim çağındaki çocukların aileleri ile yürütülmüştür. Araştırmada, Batı Trakya’da engelli çocuğa sahip aile bireyleri ile engelli çocuklar hakkında bazı bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı ve danışman tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler yanında bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle ilişkisi analiz edilirken ise kaykare testi kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this reseach, it is aimed to determine the problems of the minority families having children who are in need of special education in Western Thrace. The families of the children who continue to the minority support units in in educational the period of 2018-2019 in Gümülcine (Komotini) province of Western Thrace were included in the survey. In the study, a questionnaire was prepared by the researcher and the supervisor to collect data. In addition, data were collected through social observation and research from archives. Descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percentage and frequency were used to analyze the data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBatı Trakyaen_US
dc.subjectTürk Azınlıken_US
dc.subjectYunanistanen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzel Eğitimen_US
dc.subjectWestern Thraceen_US
dc.subjectTurkish Minorityen_US
dc.subjectGreeceen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectSpecial Educationen_US
dc.titleBatı Trakya’daki özel eğitim gerektiren çocuğa sahip olan azınlık ailelerinin yaşadıkları sorunlaren_US
dc.title.alternativeProblems of minority families who have children in need of special education in Western Thraceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record