Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelikçi, Hamiyet
dc.contributor.advisorİnan, İ.Hakkı(Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2014-04-07T10:48:31Z
dc.date.available2014-04-07T10:48:31Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/253
dc.description.abstractBu araştırma, Edime İli Merkez ve İlçelerinde yapılmıştır. İldeki çevre kirliliğinin sosyo-ekonomik etkileri, insan, tarım ve sanayinin çevre ile ilişkileri analiz edilerek çevreye olan duyarlılıkları gayeli örnekleme yöntemi ile test edilmiştir. Edirne 1990 nüfus sayımına göre toplam 404.559 nüfusu ile Trakya'nın İstanbul'dan sonra ikinci büyük kentidir. Nüfus hareketleri düzensiz bir seyir takip etmektedir. Nüfus artış hızı, Türkiye ortalamasının çok altında % 0,70 olan ilde nüfus yoğunluğu 64 kişi/km2'dir. Merkez ilçe dışında 8 ilçesi olan ilin okuma yazma oranı % 98'dir. 1989 yılından itibaren hissedilen hava kirliliği her geçen yıl artarak devam etmektedir. İl genelinde içme suyu kaynaklarından çok yüzeysel sularda kirlilik söz konusudur. Özellikle Ergene Nehri'nde su kalitesi IV. sınıf sulamada dahi kullanılmayan kıta içi yüzeysel su kalitesindedir. Meriç Nehri ve ilin en önemli gölü Gala Gölü'nde de kirlilik artmıştır. İlde tarım topraklan çok verimli ve mekanizasyonun gelişmiş olması il tarımının il ve ülke ekonomisi açısından önemini vurgulamaktadır. Gerek sulamadan gerekse kontrolsüz kullanılan gübre ve zirai ilaçlardan kaynaklanan toprak kirliliği önemli boyuttadır. Merkez ilçe ve diğer sekiz ilçede düzenli çöp alanları oluşturulmamıştır. Yerel yönetimlerin bu konudaki gerekli önlemleri almamaları çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Trafiğin ve sanayinin yoğun olduğu bölgeler dışında ilde gürültü kirliliği önemli boyutta değildir. Eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültüde denetim altına alınmaktadır. VI İlde yaşayan bireylerle yapılan anket sonuçlarına göre bireylerin % 38'inin26-40 yaşlan arasında olduğu belirlenmiştir. Orta ve yüksek öğrenim mezunu birey oranı % 73'tür. % l'i ise okuma yazma bilmemektedir. Eğitim düzeyi çok yüksektir. Bireylerin % 52'si katı atık ve çöp sorunundan en fazla etkilenmektedir. İlde % 47 oranında kuru tanm yapılmaktadır. Çiftçilerin % 92'si yıllara göre verim azalmasının görüldüğünü belirtmektedir. İlde sanayi kesiminin çevreye olan duyarlılığı çok azdır. İl genelinde % 62.50 oranında sanayi tesisinin arıtma ünitesi bulunmamaktadır. 7c 81,25'i hiçbir arıtma yapmadan direkt alıcı ortama atıklarını vermektedir. İlde bulunan sanayi tesislerinin % 25'inde arıtma ünitesi yapım halindedir. Bu da önemli çevre sorunu olan su kirliliği için umut verici adımdır.en_US
dc.description.abstractThis research has been done in the centre of Edirne and its administrative districts. The social-ecomic effects of enviromental pollution in the province, Edirne; the relation between human being, agricultrure, industry and the enviroment have been analized, and also their sensivity has been tested by the method of jugdement sampling. According to the population count in 1990 Edirne is the second biggest city with its total population 404,509 after Istanbul in Trakya, The population mavements have shown an unsystematic diagram. The increase speed of population is quite under the avarege speed of Turkey. The increase speed of population in Edirne is 0.70 %. The density of population in the province is 64 people per square kilometre. Except the central administrative district, it has also eight districts, the rate of literacy in Edirne is 98 %. The air pollution which was first realized in 1989 has still continved increasingly since then. In most ports of the province, thhere has been a pollution in water, mostly in the surface water rather than in the water sources used to provi de drinking water. Especially, the water quality of the river Ergene has the internal continent surface water quality which hasni been used even in the fourth class of watering. In the river, Meriç and also the most important lake of the province, Gala pollution has incre ased. The prouctivity of soils in the province and also the use of developed mechanical agricultural equipments show the value of these soils for us obvion sly. VIII Sorl pollution caused by both watering, and also the fertilizers and agricultural chemicals without any checking is at the excess degree. At the centre district and olso the ather districts, areas for gathering garbage havent been formad. The necessary measures abaut this subject havent been taken yet by the local administrations, which causes a big danger for both enviroment and human health. Except the areas where there have been a density of industry and traffic, noise pollution inst at a don gerous degree. The noise caused by the entertaiment places have been taken under control. According to the results of the interviews with the residents of the province, 38 % of the individuals are between the ages of 26-40. 73 % of the residents in the province are either secondort school or university gradvate. 1 % of the residents are illiterate. The education level is very hing. 52 % of the individuals are the most affected by the solid waste and the garbage. The rate of agriculture without wotering is 47 %, 92 % of the farmers productivity. In the province, the sensivity of the people being busy with the industry is very low. All the province 62.56 % of the industrial establishments havent any purification (cleaning) unit. 82.25 % of the industrial est ablishments have directly poured their woste materials into veceptive ehviroment without doinf any cleaning. In 25 % of the industrial establishments in the provience, cleaning units have been in the process of being built. This is also a ligh of hope for solving the important enviromental problem of water pollution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleEdirne ilindeki çevre kirliliğinin sosyo-ekonomik etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0109461en_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record