Show simple item record

dc.contributor.authorArabacı, Olcay
dc.contributor.authorYaşar, Feride
dc.contributor.authorÖğretmen, Neval Gül
dc.contributor.authorTan, Uğur
dc.date.accessioned2019-06-27T12:56:26Z
dc.date.available2019-06-27T12:56:26Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationArabacı, O , Yaşar, F , Öğretmen, N , Tan, U . (2016). Effect of some seed treatments on germınatıon of sideritis perfoliata l. . Trakya University Journal of Natural Sciences, 15 (2), 83-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25381/267866en_US
dc.identifier.issn2147-0294
dc.identifier.issn2528-9691
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/4265
dc.description.abstractThe genus Sideritis L. belonging to Lamiaceae family is represented with more than 150 species worldwide.. The genus is represented in Turkey by 46 species and 53 taxon within two sections among which 39 are endemic. Endemism rate (79.5%) in Turkey is quite high because Turkey is one of the two major gene centers of the genus. Sideritis species are known among people with different local names such as mountain tea, highland tea, sage, sarıkız tea and tail tea. According to some recent researches, extracts obtained from Sideritis species were shown to have antistress, antiulcer, analgesic, antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory and insecticidal effects. The interest in and the demand for this plant species has increased particularly due to its antioxidant effect. Seed germination studies of this species have great importance on determination of production strategies of medical and aromatic plants. This study was conducted to determine the effects of some pre-treatments (ethylene, gibberellin, mannitol, seaweed and cold pre-treatment) on germination of Sideritis perfoliata L. which is naturally grown in western Anatolia. The study was carried out at 25/15oC day/night temperature conditions. The experiments were performed according to completely randomized design with 3 replications at Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Field Crops Laboratory. Significant differences were determined between applications with respect to germination rates and germination vigor values.en_US
dc.description.abstractLamiaceae familyasına dahil olan Sideritis L. cinsi dünyada 150’den fazla türe sahiptir. Türkiye’de bu cins iki seksiyon altında toplanan 46 tür ve 53 taksonla temsil edilmektedir ve bunlardan 39 taksonu endemiktir. Türkiye Sideritis cinsinin 2 ana gen merkezinden biri olduğu için endemizm oranı (%79.5) oldukça yüksektir. Sideritis türleri halk arasında dağ çayı, yayla çayı, adaçayı, sarıkız çayı, kuyruk çayı gibi değişik yöresel adlarla bilinmektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bazı Sideritis türlerinden elde edilen ekstrelerin; antistres, antiülser, analjenik, antioksidan, antibakteriyal, antiflamatuar ve insektisidal etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle antioksidan etkisinin ön plana çıkmasıyla, bu bitkiye karşı olan ilgi ve talep artmıştır. Tohum çimlendirme çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim stratejilerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Batı Anadolu’da doğal yayılış gösteren Sideritis perfoliata L. türünde farklı ön uygulamaların (etilen, gibberellin, mannitol, deniz yosunu ve soğuk ön işlem) çimlenme üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 25/15oC gündüz/gece sıcaklık koşullarında yapılmıştır. Denemeler Tesadüf Parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Laboratuarında yürütülmüştür. Çimlenme hızı ve çimlenme gücü değerlerinde uygulamalar arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştiren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSideritis Perfoliataen_US
dc.subjectLamiaceaeen_US
dc.subjectSeeden_US
dc.subjectGermination Speeden_US
dc.subjectGermination Vigoren_US
dc.titleEffect of some seed treatments on germınatıon of sideritis perfoliata l.en_US
dc.title.alternativeBazı tohum uygulmalarının sideritis perfoliata l.’da çimlenmeye etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.relation.journalTrakya University Journal of Natural Sciencesen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record