Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilbağ, Emrah
dc.contributor.advisorSağıroğlu, Tamer
dc.date.accessioned2019-02-11T06:51:32Z
dc.date.available2019-02-11T06:51:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2986
dc.description.abstractTükenmişlik sendromu, ilk kez gönüllü sağlık çalışanları arasında işyerlerinde görülen tükenmişliği tarif etmek için ortaya atılmıştır. Tükenmişlik terimi bireylerin işleri gereği, karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşma, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri ve bireysel başarı ve yeterlilik duygularının azalması biçiminde tanımlanmıştır. Tükenmişlik duygusal tükenme, kişisel başarının azalması ve duyarsızlaşma olmak üzere üç boyutta tanımlanmıştır. İş doyumu, çalışanın işini yapması karşılığında duyduğu manevi hazdır. İş doyumu bir çalışanın işinden aldığı zevkin derecesiyle ilişkilidir ve insanların işleriyle ilgili duygularını yansıtan tutumsal bir değişkendir. Basit olarak iş doyumu insanların işlerinden hoşlanma derecesidir, iş doyumsuzluğu da insanların işlerinden hoşlanmama derecesidir. Türkiye’deki genel cerrahi doktorlarındaki tükenmişlik sendromu Maslach Tükenmişlik ölçeği ve Minneseto iş doyum ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Belirtilen bu iki ölçek ve sosyodemografik bilgileri soran veri formu ile anket hazırlandı. Anket yüz yüze görüşülerek ve e-anket olarak dolduruldu. Elde edilen anket verileri belirtilen ölçeklerle istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Yaş, çalışma yılı, akademik unvan derecesi, maddi ve manevi tatmin arttıkça tükenmişliğin azaldığı ve iş doyumun arttığı bulundu. Türkiye’de önemli düzeyde emekli olmadan meslekten ayrılmak isteyen, kendini meslekte başarısız bulan ve olanağı olsa tekrar genel cerrahi doktorluğunu seçmek istemeyen genel cerrahi doktorları olduğu anlaşıldı. Bu genel cerrahi doktorlarında; tükenmişliğin arttığı ve iş doyumunun azaldığı tespit edildi.en_US
dc.description.abstractBurnout syndrome was first identified amongst the volunteer healthcare workers. The term is described as deficiency in human sensibility, emotional drainage and loss of accomplishmentand personal feelings, due to work environment. Burnout can be described on three dimensions; emotional exhaustion, reduced personal accomplishment and depersonalisation. Job satisfaction can be described as the pleasure worker derives from the work. It is related with the degree of joy one gets from completing the job duties and it is a variable that reflects the worker’s approach to her/his occupation. Simply, it is a rating of fondness of work whereas dissatisfaction is a rating of discontentment. The purpose of this study was to investigate burnout among general surgeons in Turkey, using “Maslach Burnout Inventory” and “Minnesota Satisfaction Questionnaire” as manuals. These two scales and an accompanying socio-demographical questionnaire was designated as a survey and presented to the participants via interviews or online mediums. Gathered data was statistically compered with mentioned scales. İncrease in age, professional years, academic title, spiritual and material satisfaction were associated with diminished risk of burnout and increased job satisfaction. There are a considerable number of general surgeons who wish to quit before retirement age or fund themselves unsuccessful in their progession or would not be a general surgeon if given a second chance. A positive correlation was identified between these thoughts and burnout/dissatisfaction, among these general surgeons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectGenel Cerrahien_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectGeneral Surgeryen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.titleTürkiye’de genel cerrahi doktorlarında tükenmişlik sendromuen_US
dc.title.alternativeBurnout syndrome among general surgeons ın Turkeyen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record