Show simple item record

dc.contributor.authorTunçer, Berna
dc.contributor.advisorÖztürk, Levent
dc.date.accessioned2019-02-08T08:02:44Z
dc.date.available2019-02-08T08:02:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2983
dc.description.abstractFizyolojik olarak ihtiyaç duyduğumuz uykuyu gerek kalite gerekse süre açısından karşılamakta her geçen gün daha da zorlanmaktayız. Uyku, sağlığın temel koşullarındandır ve fizyolojik bir ihtiyaçtır. Yetersiz sürede uyku, kalitesiz uyku veya düzensiz uyku gibi çeşitli uyku değişiklikleri sonucunda vücudun farklı sistemlerinde farklı etkiler açığa çıkmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı gönüllülerde 24 saat süreli uykusuzluğun postüral kontrol ve yürüme parametreleri üzerine etkileri ilk defa araştırılmıştır. Çalışmaya 24 sağlıklı genç erişkin gönüllü (Kadın/Erkek, 14/10) dahil edildi. Uyku sağlığının değerlendirmesinde çalışma grubuna deney öncesinde Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ve Epworth Uykululuk Ölçeği dolduruldu. Bu değerlendirmeler sonucunda düzenli uyku alışkanlığına sahip olan sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edildi. Antropometrik veri olarak her deneğin boy, kilo ve vücut kütle indeksi değerleri ölçüldü. Postüral kontrol değerlendirmesi ve yürüme analizi ölçümleri deneyin başlangıcında ve 24 saat uykusuzluğun sonrasında olmak üzere iki kez yapıldı. Değerlendirmelerde yer reaksiyon kuvvetlerini ölçen bir kuvvet platformu cihazının denge ve yürüme analizi bölümü kullanıldı. Grup içi karşılaştırmalarda eşlendirilmiş t-testi, kadın ve erkek gruplarının birbiri ile karşılaştırılmasında t-testi kullanıldı, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 24 saat süreli uykusuzluk sonrasında gözler kapalı postüral kontrol değerlendirmesinde GEG, GEU, GEAL ve TYU değerlerinde anlamlı artış gözlenirken, yürüme değerlendirmesinde çift adım uzunluğunda, yürümenin hızında, kadansta ve adım uzunluğu (sol-sağ) değerlerinde anlamlı azalma, adım süresi (sol-sağ) ve çift adım süresi değerlerinde ise anlamlı artma görüldü. Sonuç olarak, 24 saat süreli uykusuzluğun postüral kontrol ve yürüme parametreleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu bulundu. Bu olumsuz etkiler sebebiyle bireyler günlük yaşam aktivitelerinde çeşitli risklerle (düşme, kırık, yaralanma gibi) karşı karşıya kalabilirler. Cinsiyetler arası karşılaştırmalarda ise, kadınlar ve erkekler postüral kontrol ve yürüme parametreleri açısından uykusuzluktan farklı etkilenmemektedirler.en_US
dc.description.abstractDay by day, we are having difficulty in obtaining physiologically needed sleep in terms of both quality and duration. Sleep is the basic condition of health and a physiological need. Sleep alterations such as inadequate sleep, poor sleep or irregular sleep can lead to different effects on different systems of the body. In this study, the effects of 24-hour sleep deprivation on postural control and gait parameters were investigated in healthy volunteers for the first time. 24 healthy young adult volunteers (Female/Male, 14/10) were included in the study. Pittsburgh Sleep Quality Index and Epworth Sleepiness Scale were completed in the study group for the evaluation of sleep health. As a result of these evaluations, healthy volunteers with regular sleeping habits were included in the study. As anthropometric data, height, weight and body mass index values of each participant were measured. Postural control evaluation and gait analysis measurements were performed twice, first one at the beginning of the experiment and the second one after 24 hours of sleep deprivation. In the evaluations of postural control and gait, we used a force platform for measuring ground reaction forces. The paired t-test was used in the intra-group comparisons and the independent samples t-test was used to compare the female and male groups, p<0.05 was accepted as statistically significant. Significant increase in GEG, GEU, GEAL and TYU values was observed in eyes closed postural control after 24-hour sleep deprivation. Significant increase in step time and stride time, decrease in stride lenght, velocity, caddence and step lenght values was observed in gait analysis. As a result, 24-hour sleep deprivation had significant negative effects on postural control and gait parameters. Individuals may be exposed to various risks (such as falls, fractures, injuries) in their daily life activities because of these negative effects. Among the gender comparisons, women and men were similarly affected in terms of postural control and walking parameters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectUyku Yoksunluğuen_US
dc.subjectPostüral Kontrolen_US
dc.subjectYürüme Analizien_US
dc.subjectBasınç Merkezien_US
dc.subjectKuvvet Platformuen_US
dc.subjectSleep Deprivationen_US
dc.subjectPostural Controlen_US
dc.subjectGait Analysisen_US
dc.subjectCenter of Pressureen_US
dc.subjectForce Platformen_US
dc.titleUykusuzluğun postüral kontrol ve yürüme parametreleri üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of sleep deprıvatıon on postural control and gaıt parametersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record