Show simple item record

dc.contributor.authorBingül, Oğuz
dc.contributor.advisorTaşkan, Uğur
dc.date.accessioned2018-06-18T13:22:09Z
dc.date.available2018-06-18T13:22:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2783
dc.description.abstractBaltık Ülkeleri(Letonya, Estonya ve Litvanya), bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte yaklaşık 30 yıldır ilgilerini Batı bloğuna doğru yöneltmiş ve öncelikli hedefleri bu cepheye yaklaşmak olmuştur. Her üç ülkenin de üye olmak istediği önemli bir kurum, AB olmuştur. Bu çalışma ile o dönem AB üyelik kriterleri arasında ilk kez yer alan azınlıklara saygı ilkesi bağlamında, üç Baltık ülkesinin, AB’ne entegrasyon sürecinde azınlık haklarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu gelişmeler ortaya konulacaktır. Azınlık grupların varlığına uzun bir zamandır aşina olan bu ülkeler, özellikle SSCB idaresi altında demografik yapının kendi aleyhlerine değişmesinin bir sonucu olarak, bağımsızlıklarının ilk yıllarında azınlıklara ve azınlık haklarına karşı mesafeli durmuşlardır. Ancak AB üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle de Letonya ve Estonya’daki azınlıklar, AB’nin önem verdiği konuların başında gelmiştir. AB bu süreçte, azınlık haklarına ilişkin gelişmelerin hem takibinde rol oynamış hem de azınlıklara haklar kazandırılması konusunda değişiklikler yapılmasının, bu ülkelerce AB üyeliği için gerekli olduğunu sıkça vurgulamıştır. Bu doğrultuda ülkelerin azınlık haklarına ilişkin ortaya koydukları gelişmeler konusunda, AB büyük ölçüde motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmanın sağlıklı anlaşılabilmesi için Baltık ülkelerinin demografik yapılarındaki değişim ortaya konularak tarihsel süreçleri incelemeye tabi tutulmuştur. Ayrıca azınlık kavramı ve azınlık haklarıyla ne ifade edildiği, AB’nin azınlık haklarına ilişkin oluşturduğu politikalarda referans olarak hangi çalışmaları ve belgeleri ele aldığının da üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractApproximately 30 years ago, after gaining independence, Baltic States got closer to Western Institutions and aimed to be member to these institutions, and one of the most important one, EU. With this study, in contect of respect to minority rights which was newly a criteria in EU, the developments held by these three Baltic States will be analized. These states which are accustommed to the minority groups for a while, stayed unwilling about this matter in the earlier period of independence because under the USSR management, demographic structure had been developing against them. But with the beginning of EU Accession process, EU became interested in minorty groups especially in Latvia and Estonia. EU in this process, took part to develop minority rights in these states and emphasize that its important to become a member of EU. European Union has become a big motivation resource in those matters. To understand this study corrrectly, the demographic structure of these states were analised in historical aspect. Moreover, its emphasized that the definition of minority rights and EU policies on those matters and which studies and documentsare acknowledged as a reference.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBaltık Ülkeleri, Letonya, Estonya, Litvanya, Azınlık Hakları, AB Entegrasyon Sürecien_US
dc.subjectBaltic States, Latvia, Estonia, Lithuania, Minority Rights, Integration Process to the EUen_US
dc.titleAvrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde Baltık ülkelerinde azınlık haklarının gelişimien_US
dc.title.alternativeThe Evolution of minority rights in baltic states in the process of European Union integrationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record