Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Mustafa Murat
dc.contributor.advisorTop, Hüsamettin
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2018-02-07T13:41:57Z
dc.date.available2018-02-07T13:41:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2565
dc.descriptionTıpta Uzmanlık Tezitr
dc.description.abstractOlumsuz çevresel faktörler ve tütün mamullerinin kullanımındaki artış dudak tümörlerinin görülme sıklığını arttırmaktadır. Baş ve boyun kanserlerinin %90'ı YEHK'dir. İleri yaş, kronik cilt hastalıkları, cilt dışı kronik hastalıklar, dış etkenler predispozan faktörler arasında sayılmaktadır. Metastaz yapmamış tümörlerin cerrahi eksizyonu şifa ile sonuçlanırken, metastazın atlanması prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Her baş boyun tümöründe radikal boyun lenf nodu diseksiyonu yapmaksa yaratacağı morbidite ve ekonomik yük açısından çok uygun olmamaktadır. Lenf nodu metastazlarının atlanmaması için sentinel lenf nodu biopsisi gerekmektedir. Ancak sentinel lenf nodunun belirlenmesi için ileri seviye görüntüleme metodları kullanılmaktadır. Lenf nodu haritalaması ise bu tip kompleks işlemlerin mümkün olmadığı durumlarda hayat kurtarıcıdır. Dudak kanserlerine ait lenf nodu haritalamasına literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızda dudak YEHK tanısı ile olan; sintigrafik, cerrahi ve patolojik açıdan SLN değerlendirilen 30 erkek, 9 kadın hastanın muayene, tetkik, tedavi ve takip sonuçlarının değerlendirildi. 39 hastanın 9 (%23.1)'u kadın 30(76.9)'u erkek olarak saptandı. Kadın hastaların yaş ortalaması 67.44±8.918, erkek hastaların 59.97 ± 10.801 idi. Lezyon süresi kadınlarda 24 [6-72] ay, erkeklerde 18 [2-120] ay olarak saptandı. Lezyonların büyüklüğü kadınlarda 600 [50 - 4900] mm2, erkeklerde 200 [25 - 2000] mm2 olarak saptandı. Takip süreleri kadınlarda 356 [0 - 1279] gün, erkeklerde 225 [0 - 1568] olarak saptandı. Kadınların %44'ünün, erkeklerin %33'ünün 1 yıldan uzun takipleri yapılabilmişti. Kadın hastaların 7 (%77.8)'i, erkeklerin 15 (%50.0)'ı 60 yaş ve üzerindeydi. Sentinel lenf nodları boyun Ia, Ib ve V bölgelerinde yoğunluk görülmekle beraber; dudak sağ tarafında lezyonu olan bir hastada Ia bölgesiyle birlikte IV. bölgede de SLNna rastlanmıştır. Üst dudak sağ tarafta lezyonu olan bir hastada ise Ia ve Ib bölgelerine ilave olarak preauriküler bölgede de SLN işaretlenmiştir. Sentinel lenf nodlarının tamamı lezyonlarla aynı tarafta bulunmuştur. Dudak sağ tarafındaki lezyonlarda sentinel lenf nodları % 42 oranında Ia, % 58 oranında Ib ve % 33 oranında V. bölge boyun lenf nodunda tespit edildi. Dudak solundaki lezyonlarda ise % 50 Ia, % 50 Ib ve % 8 V bölgede tutulum görüldü. Dudak orta hattını tutan lezyonlarda bu oran sırası ile % 67, % 33 ve % 67 olarak gözlemlendi. Bu çalışma geniş tıbbi imkânları olmayan cerrahlara yol gösterici olacaktır. Daha geniş çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractAdverse environmental factors and increased use of tobacco products have increased the incidence of tumors of the lips. 90% of head and neck cancers are squamous cell carcinoma. Advanced age, chronic skin diseases, other chronic diseases are considered among predisposing factors. While surgical excision of the tumors without metastases resulted in healing, the skipping metastases effected the prognosis negatively. It is not very convenient to make radical neck lymph node dissection in each of the head and neck tumors in terms of morbidity and economic burden. Biopsy of sentinel lymph node is needed so that lymph node metastases couldnt spread. However, advanced imaging methods are used to identify the sentinel lymph node. Lymph node mapping is life-saving in such situations where such complex transactions are impossible. The lymph nodes mapping was not found in the literature for lip cancers. In our study, 30 male and 9 female patients, diagnosed with squamous cell carsinoma evaluated in terms of scintigraphic, surgical and pathological SLN were studied. Of 39 patients, 9 (23.1%) were female, 30 (76.9) were male. The average age of female patients was 67.44±89.18, of male patients was 59.97±10.801. The lenght of lesion in females was [6-72] months, in males it was 18 [2-120] months. The size of lesions in females was 600 [50-4900] mm2, and in males it was 200[25-2000] mm2 respectively. The follow-up periods for females was 356 days [0-1279] and for males was 225 [0-1568] days. 44% of female and 33% of male patients could be followed-up for longer than one year. 7 female patients (77.8%) and 15 male patients were at the age of 60 and above. While SLN was seen mostly around the neck level Ia, Ib and V, it was also found in the level IV in a patient with right lip lesion. In a patient with lesions on the right side of the upper lip SLN was marked in preauricular area in addition to level Ia and Ib. Sentinel lymph nodes were all on the same side with lesions. In the right side of the lip lesions, the sentinel lymph nodes were detected in 40% level Ia, 58% level Ib and 33% level V neck lymph node. 50% Ia, 8% Ib and 50% V were affected in the region of lesions on the left lip. In the lesion on the left lift involvement was seen in 50% level Ia, 50% level Ib and 8% level V. This study will contribute to the wide range of surgeons who do not have enough medical facilities. It will be enlightening the more large-scale study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectYassı epitelyum hücreli kanseren_US
dc.subjectAlt Dudaken_US
dc.subjectLenf Nodu Sintigrafisien_US
dc.subjectSquamous Cell Carcinomaen_US
dc.subjectLower Lipen_US
dc.subjectLymph Node Scintigraphyen_US
dc.titleDudak yassı epitel hücreli kanserlerinde gama prob yardımlı sentinel lenf nodu örneklemesi ve lenf nodu haritalamasıen_US
dc.title.alternativeSentinel lymph node biopsy and lymph node mapping with assisted gamma probe in the squamous cell lip cancersen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0071024en_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesi
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record