Show simple item record

dc.contributor.authorAlacalı, Serhat Emin
dc.contributor.advisorÇamlıtepe, Yılmaz
dc.date.accessioned2017-07-03T13:06:30Z
dc.date.available2017-07-03T13:06:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2349
dc.descriptionYüksek Lisans Tezitr
dc.description.abstractBu çalışmada, Camponotus aethiops ve Formica cunicularia türü karınca işçilerinin farklı konsantrasyonlarda (%10, %20, %50), altı farklı karbohidrat (glukoz, maltoz, sükroz, melezitoz, d-arabinoz, d-sorbitol) türüne yönelimlerinin tespit edilmesi amaçlanmı ştır. Karıncaların karbohidratlarda geçirdikleri beslenme süresi, besine geliş ve besinden çıkış açıları ve besinden ayrılma vektör uzunlu ğu verileri toplanarak analiz edilmi ştir. Bu iki türe ait veriler Toulouse III - Paul Sabatier (C. aethiops ) ve Trakya Üniversitesi Davranı ş Ekolojisi laboratuarlarında (F. cuniculira ), Şubat ? Kasım 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Sonuçlar, her iki türde de konsantrasyon fark etmeden sükrozun en çok tercih edilen karbohidrat oldu ğunu ortaya koymuştur. Ayrıca her iki türde de besine giriş ve besinden çıkış açılarıyla (C. aethiops için %20 karbohidrat konsantrasyonu hariç) tercih edilen karbohidratlar arasında bir ilişki olmadığı bulunmu ştur. C. aethiops ?da besinden ayrılma vektör uzunluğu ve tercih edilen karbohidratlar arasında bir ilişki yokken, F. cunicularia ?da %10 ve %50 karbohidrat konsantrasyonunda tercih edilen karbohidratlar ile besinden ayrılma vektör uzunluğu arasında bir ilişki söz konusudur.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractIn this study, the aim is to determine the orientations of diffrent worker ants like Camponotus aethiops and Formica cunicularia to six different carbohydrate types (glucose, maltose, sucrose, melezitose, d-arabinose, d-sorbitol) in different concentrations. The data of nutrition time of ants in carbohydrates, the angles of advent to nutrient and ascent from nutrient and vector length was analysed. The data belonging to this species was collected between February and November 2012 in behavioral ecology laboratories of Touluse III-Paul Sabatier ( C. aethiops ) and Trakya Univesity (F. cunicularia ). The results revealed that sucrose was the most preferred carbohydrate in both two species regardless of concentration. Besides, it was found out that there wasn?t any relation between the angles of advent to nutrient and ascent from nutrient in both two species (except for 20% carbohydrate cpncentration for C. aethiops ) and the preferred carbohydrate. Although there isn?t any relation between vector length of ascent from nutrient in C. aethiops and the preferred carbohydrate , there is a relation between the preferred carbohydrates in %10 and %50 carhydrate concentration of F. cunicularia and vector length of ascent from nutrient.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBesin ihtiyacıen_US
dc.subjectBesin konsantrasyonuen_US
dc.subjectBesin hacmien_US
dc.subjectFormica cuniculariaen_US
dc.subjectCamponotus aethiopsen_US
dc.subjectKarbohidrat tercihien_US
dc.subjectİkmalen_US
dc.subjectFood volumeen_US
dc.subjectFood concentrationen_US
dc.subjectFormica cuniculariaen_US
dc.subjectCamponotus aethiopsen_US
dc.subjectSugar preferencesen_US
dc.subjectRecruitmenten_US
dc.subjectFood supplyen_US
dc.titleCamponotus aethiops ve formica cunicularia türlerinde karbohidrat tercihien_US
dc.title.alternativeResponses to different carbohydrate compounds of two ant species camponotus aethiops and formica cuniculariaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0074139 -- Tıpta Uzmanlık Tezien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record