Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, İlker
dc.contributor.advisorİnal, Mehmet Turan
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2017-06-02T12:22:57Z
dc.date.available2017-06-02T12:22:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2279
dc.descriptionTıpta Uzmanlık Tezitr
dc.description.abstractTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda genel anestezi ile sezaryen operasyonu geçirecek hastalarda operasyon öncesi uygulanan farklı zor entübasyon belirleme testlerinin etkinlikleri, birbirleriyle karşılaştırılarak araştırıldı. Çalışmaya 18-59 yaş arası toplam 250 gebe hasta alındı. Demografik veri olarak yaş, boy ve ağırlık değerleri kaydedildi. Zor entübasyonu önceden belirlemeye yönelik öngörü testleri olan modifiye Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi, interinsizör mesafe, sternomental mesafe, tiromental mesafe testleri olguların tümüne uygulandı. Bu testler direkt laringoskopi testi olan Cormack-Lehane sınıflaması ile karşılaştırıldı. Zor entübasyon oranı %10,4 olarak bulundu. Demografik veriler açısından kolay ve zor entübasyon grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Tüm zor entübasyon öngörü testleri Cormack-Lehane sınıflaması ile karşılaştırıldığında, tüm testler istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Yaptığımız testlerin birlikte kullanımlarının zor entübasyonu belirlemedeki başarıları irdelendi. Çalışma diğerlerine göre daha yeni, ayrıca uygulaması ve değerlendirmesi daha kolay bir test olan üst dudak ısırma testinin yanına diğer testleri ekleyerek yapıldı. Birlikte değerlendirilen tüm testlerin hepsi birden, zor entübasyon beklenen olgu sayısı esas alınarak, Cormack-Lehane sınıflaması ile karşılaştırıldı. Kombinasyonlar içerisindeki en iyi sonuc üst dudak ısırma testi ile modifiye mallampati sınıflaması ve üst dudak ısırma testi ile tiromental mesafe birlikte kullanıldıklarında elde edildi. İki yöntem arasındaki uyumluluk kappa değerine göre orta düzeyde uyumlu bulundu. Sonuç olarak gebelerde zor entübasyonu belirlemede kullanılan testlerin hiçbirinin tek başına, ikili veya çoklu kullanımlarında yeterli düzeyde yüksek duyarlılık, seçicilik ve pozitif kestirim değerlerine sahip olmadığını, ancak üst dudak ısırma testi ile modifiye Mallampati testinin ve üst dudak ısırma testi ile tiromental mesafe ölçümünün duyarlılık, seçicilik ve pozitif kestirim değerinin yüksek bulunmasından dolayı, gebelerde zor entübasyonu preoperatif olarak belirlemede öncelikle tercih edilecek testler olduğunu düşünüyoruz.Anahtar kelimeler: Sezaryen, zor endotrakeal entübasyon, zor hava yolu belirleme testlerien_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractThe efficiency of the preoperative tests that are used to identify the difficult intubation are researched in comparison with each other, using the patients who will have a caesarean section with general anesthesia, in the Department of Anesthesiology and Reanimation, Trakya University Faculty of Medicine.A total of 250 pregnant women between the ages of 18-59 were included in the study. Demographic data such as age, height and weight were recorded. Predictive tests for difficult intubation to determine the classification of modified Mallampati, upper lip bite test, interincisor distance, sternomental distance and thyromental distance tests were performed to all patients. The Cormack-Lehane classification test, which is a direct laryngoscopy test were compared to these tests. Difficult intubation rate was found to be 10.4%. No statistically significant difference were found between easy and difficult intubation groups in terms of demographic data. Statistically significant difference was found between all difficult intubation tests and Cormack-Lehane test. In determining the success of our tests, we evaluated the combination with difficult intubation. It is performed by adding the upper lip bite test, which is easier to apply and evaluate compared to others. We compared all of our performed tests with the number of patients waiting for a difficult intubation, using Cormack-Lehane classification. The best results within the combinations is identified to be; the upper lip bite test with modified mallampati classification and the upper lip bite test with thyromental distance. Compatibility between the two methods were moderately consistent according to the value of kappa. As a result, none of the tests used for identifiying the difficult intubation, even though used single, dual or multiple times, were found to have sufficiently high sensitivity, specificity and positive predictive values. However, we believe that the upper lip bite test with modified Mallampati classification and the upper lip bite test with thyromental distance should be preferably used in identifying difficult intubation, due to high positive predictive value, specifity and sensivity.Keywords: Caesarean section, difficult endotracheal intubation, airway tests to determineen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSezaryenen_US
dc.subjectZor Endotrakeal Entübasyonen_US
dc.subjectZor Hava Yolu Belirleme Testlerien_US
dc.subjectCaesarean Sectionen_US
dc.subjectDifficult Endotracheal Intubationen_US
dc.subjectAirway Tests to Determineen_US
dc.titleGenel anestezi altında sezaryen operasyonu geçirecek hastalarda operasyon öncesi uygulanan farklı zor entübasyon belirleme testlerinin etkinliklerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeTo determine the efficiency of different preoperative difficult intubation tests on patients undergoing cesarean section under general anesthesiaen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0130003en_US
dc.contributor.authorID147351en_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesi
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record