Show simple item record

dc.contributor.authorGünay, Elif
dc.contributor.advisorKorkmaz, Selma
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2017-04-21T11:13:56Z
dc.date.available2017-04-21T11:13:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2171
dc.description.abstractAkne vulgaris, pilosebase ünitenin en sık kronik enflamatuar hastalığı olup adolesan ve genç erişkinleri % 80'e varan oranda etkilemektedir. Uzun dönemde toplumdan çekilme, depresyon gibi psikiyatrik durumlara ek olarak, tedavisi oldukça maliyetli ve riskli olabilen hatta kalıcı skatrisyel şekil bozukluklarına sebep olabilmektedir. Akne vulgarisin patogenezi multifaktöryeldir ve bu süreçte enflamasyonun rolü belirgindir. Klinik çalışmalarda; doku türüne bakılmaksızın, dokuda kollajen döngüsünün hızlandığı pek çok malign ve kronik enflamatuar süreçte, kollajen yapım ve yıkımında kilit rol oynayan bir enzim olan prolidazın düzey ve aktivitelerinde anlamlı değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Bu çalışma akne vulgaris olgularında serum prolidaz düzeylerinin değerlendirildiği ilk çalışmadır. Araştırmada hastalığın şiddeti global akne skorlama sistemiyle değerlendirildi. Klinik şiddete göre gruplanmış (şiddetli-çok şiddetli/orta-hafif şiddetli) akne olguları ve sağlıklı kontrollerde serum prolidaz düzeyi ELISA yöntemiyle ölçüldü. Gruplar arasında yaş açısından anlamlı fark mevcuttu, fakat cinsiyet yönünden anlamlı fark saptanmadı. Serum prolidaz düzeyleri, şiddetli akne grubunda diğer iki gruba göre düşük bulunmakla birlikte, sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Sonuç olarak bu çalışma, akne ve kontrol olgularında serum prolidaz düzeylerinin değerlendirildiği ilk çalışma niteliğindedir ve akne vulgarisin patogenezinin daha net anlaşılabilmesiyle tedavide hedefe yönelik yeni çözümler için yol gösterici olabilmesi amacıyla yapılmıştır. Akne vulgaris patogenezinde prolidazın rolünün belirlenmesi için daha geniş vaka serilerinde yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractabstracten_US
dc.description.abstractAcne vulgaris is the most frequent chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit and the adolescents and young adults are attracted by up to 80 % ratio. In long term, it is inducing psychiatric disorders like withdrawal from society, depression and scatricial deformations of skin which could be treated with high risk and cost or could not be treated completely. The pathogenesis of acne vulgaris is multifactorial and inflammation plays a prominent role in the process. In clinical trials, independent from tissue type; it is found out that prolidase levels and activity are differing in numerous malign and chronic inflammatory processes on which collagen turnover is accelerated. This is the first study investigating serum prolidase levels by acne vulgaris patients. On the research, the severity of disease was evaluated with global acne scoring system. Venous blood specimens were collected from acne patients grouped according to clinical severity and from healthy volunteers. Serum prolidase levels were measured with ELISA process. Significant age difference was determined between groups but no gender difference was found. Serum prolidase levels in severe acne group were lower than the other two groups but that was not statistically significant.As a result, this is the first study evaluating serum prolidase levels by acne and control groups and it is created to gain an insight the pathogenesis of acne vulgaris and for guiding new solutions on its targeted therapy. New studies with wide case series are necessary to determine the role of prolidase on the pathogenesis of acne vulgaris.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectAkneen_US
dc.subjectProlidazen_US
dc.subjectEnflamasyonen_US
dc.subjectAcneen_US
dc.subjectProlidaseen_US
dc.subjectInflammationen_US
dc.titleAkne vulgaris olgularında serum prolidaz düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestıgation of serum prolidase levels by acne vulgaris patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0093838 -- Tıpta Uzmanlık Tezien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesi
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record