Show simple item record

dc.contributor.authorMemi, Gülsün
dc.contributor.advisorÖztürk, Levent (Tez danışmanı)
dc.date.accessioned2015-06-30T12:31:53Z
dc.date.available2015-06-30T12:31:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/1723
dc.descriptionYüksek Lisans Tezitr
dc.description.abstractYağdan zengin, yüksek enerjili beslenme tarzının önemli sonuçlarından biri olarak obez ve aşırı kilolu popülasyonu hızla artmaktadır. Obezitenin ve kilolu olmanın kalp hastalıklarını arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yüksek yağlı diyet ile beslenen sıçanlarda kalp hemodinamisinde meydana gelen değişiklikler üzerine egzersizin ve obestatin uygulamasının etkileri ilk defa karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmaya 8 grup (n=9) sıçan (Sprague-Dawley; ortalama ağırlık, 250-300g) dahil edildi. Gruplar 8 hafta boyunca normal veya yüksek yağlı diyetle beslendi. Her beslenme grubu kendi içinde kontrol (sedanter), egzersiz, sedanter+obestatin, egzersiz+obestatin olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Egzersiz protokolü 4 hafta süreyle haftada 5 gün, günde 20 dk yüzme egzersizinden oluşturuldu. Obestatin uygulaması yine 4 hafta süreyle günde 25µg/kg dozda intraperitoneal olarak uygulandı. Egzersiz ve ilaç uygulamalarından sonra tüm hayvanlar sakrifiye edilerek Langendorff düzeneğinde hemodinamik ölçümler alındı. Veriler Graphpad Prism 6.0 ile analiz edildi, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Yüksek yağlı diyet alımına bağlı olarak Lee indeksi kontrol (309.6±1.18 3 ve 303.1±1.458) ve obestatin (301.5±2.378 ve 294.3±3.079) gruplarında arttı. Kalp atım hızı kontrol gruplarında yüksek yağlı diyet alımına bağlı olarak azalırken (90.8±14.07 ve 61.84±6.665) egzersiz+obestatin (102.9±8.903) alımıyla arttı. Sonuç olarak, bu çalışmada yüksek yağlı beslenme modelinde kalp kontraktilite ve hemodinamisi değerlendirilmiş, kronik obestatin uygulaması ve egzersizin bu modeldeki etkileri birlikte ilk defa çalışılmıştır. Obestatinin kalp parametreleri üzerine egzersizle karşılaştırılabilir düzeyde koruyucu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bu koruyucu etkilerin mekanizması olarak ilk defa BNP yoluna dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde obestatin ve AT2R1 arasındaki ilişki yüksek yağlı beslenme zemininde ilk defa çalışılmıştır. Obestatininyüksek yağlı diyetle beslenenlerde kalp işlevlerinin korunması açısından bir potansiyeli olduğunu düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractObese and overweight population have been increasing rapidly as an important result of high-fat, high-energy food consumption. It has been known that obesity and excess weight may increase cardiac disorders. In this study, the effects of exercise and obestatin administration on the cardiac hemodynamic changes of the rats being fed with high-fat diet were comparatively investigated for the first time. The study included 8 groups (n=9) of rat (Sprague-Dawley; mean weight, 250-300g). Groups were fed either normal or high-fat diet during 8 weeks. Each diet group was divided into 4 groups as control (sedentary), exercise, sedentary+obestatin, exercise+obestatin. Exercise protocol comprised of swimming exercise for 5 days a week, 20 minutes a day during 4 weeks. Obestatin was applied intraperitoneally in doses of 25µg/kg for 5 days a week during 4 weeks as well. After the end of 4 weeks exercise and drug administration period, all animals were sacrificed and hemodynamic measurements were taken in the Langendorff apparatus. Data were analyzed by Graphpad Prims 6.0. A p value <0.05 was accepted as statistically significant. Depending on the high-fat diet intake Lee index were increased in the control (309.6 ± 1.18 and 303.1 ± 1.458 3) and obestatin (301.5 ± 2378 and 3079 ± 294.3) group. Heart rate decreased due to the high fat diet intake in the control (90.8 ± 7.14 and 61.84 ± 6665) group while increased in the obestatin+exercise (102.9 ± 8903) group. In conclusion, in this study, cardiac contractility and hemodynamics in high-fat diet model have been assessed; the effects of chronic obestatin application and exercise upon this model have been studied together for the first time. It was shown obestatin has protective effects on certain cardiac parameters in a comparable level. with exercise. As the mechanism of these protective effects, the pathway of BNP was suggested for the first time. Similarly, the relationship between obestatin and AT2R1 was studied in the high-fat diet. We believe that for individuals who consume high-fat diet, obestatin may have a potential in terms of protection of cardiac functions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYüksek yağlı diyeten_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectObestatinen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectKalp hemodinamisien_US
dc.subjectHigh-fat dieten_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectCardiac hemodynamicsen_US
dc.titleObezite ile indüklenen kardiyak hemodinamik değişimler üzerine egzersiz ve obestaninin koruyucu rolüen_US
dc.title.alternativeProtective roles of exercise and obestatin on obesity induced cardiac hemodynamics changesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0085159en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record