Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Özkan
dc.contributor.advisorYazıcıoğlu, Mehtap
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2014-12-24T10:47:08Z
dc.date.available2014-12-24T10:47:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/1467
dc.descriptionTıpta Uzmanlık Tezitr
dc.description.abstractSon yıllarda, obezite ve astım prevalanslarının birbirine paralel artışı ve obezlerde daha sık nefes darlığı, öksürük, hışıltı gibi astım benzeri solunum şikâyetlerine rastlanılması obezite ile astım arasında bir neden-sonuç ilişkisi olabileceğini düşündürmüştür. Obezitenin astım şiddetine ve astım kontrolüne etkilerinin araştırılmasını planladığımız çalışmamızda değerlendirmeye, Mayıs 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Solunum Alerji Bilim Dalı'na başvuran 3-6 yaş arası 160 astım tanılı çocuk alındı. Uygun yöntemle tartı ve boyları ölçülerek vücut kitle indeksi değerleri hesaplandı. Ailelerle yüz yüze görüşülerek, sosyodemografik özellikler, alerjen duyarlılığı, komorbid hastalık varlığı, hastalık süresi, koruyucu ilaç kullanımı ve uyumu, alerjenden korunmak için ev içi/dışı önlemler, okul devamsızlığı ve hastane başvuru sıklığı astım soru formu başlığı altında soruldu. Astım şiddetini ve kontrolünü belirlemek amacıyla olgulara Uluslararası Astım Tanı ve Tedavi Rehberi'nde yer alan astım şiddeti sınıflaması ve astım kontrol testi uygulandı. Yüz altmış astımlı hastanın 40'ı obez idi. Tüm olguların 90 (%56)'ı erkek, 70 (%44)'i kız hastalardan, obez gruptaki olguların ise 28 (%70)'i erkek, 12 (%30)'si kız hastalardan oluşmaktaydı. Obez gruptaki erkek olguların yüzdesi anlamlı olarak yüksek saptandı. Obez olan gruptaki olgularda, astım kontrol test skorunun düşük olduğu, son bir yılda kreşe/anaokulana gidilemediği gün sayısının, acil servise başvuru ve hastaneye yatış sayısının fazla olduğu ve astımının daha şiddetli olduğu saptandı. Astım kontrol test skoru ile astım şiddeti arasındaki ilişki değerlendirildiğinde astım kontrol test skoru, intermitan-hafif-orta persistan astımlı hastaları belirlemede anlamlı bulunurken, ağır persistan astımın intermitan astım dışında diğer astım şiddetleriyle olan ayırımının yapılmasında anlamlı bulunmadı. Astım kontrol durumuna etki edebilecek risk faktörlerinin geriye doğru adımsal lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesinde ise astımın kötü kontrolüne kardeş sayısının iki olması ve vücut kitle indeksi 95'inci persentil oluşunun etki etmesi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak bu çalışmada obezitenin astım şiddetini artıran ve kötü kontrolüne neden olan önemli bir risk faktörü olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: Astım, obezite, çocuk, şiddet.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractIn recent years, prevalence of asthma and obesity has increased parallel to each other. Asthma-like respiratory symptoms (respiratory distress, cough, wheeze) are common in obese. These findings suggest that there is a cause and effect relationship between asthma and obesity. In our study, we planned to research effects of obesity on severity and control of asthma. Our study included 160 asthmatic children aged 3-6 years old who applied Pediatric Respiratory and Allergy Department in Medical Faculty of Trakya University between May 2011-November 2011. Socio-demographic properties, allergen sensitivity, comorbid diseases, duration of disease, use of protective medicine, compliance to medicine, home and environmental allergen preventions, school absenteeism and frequency of hospital application were asked to parents face to face by asthma question form. For determination of severity and control of asthma; classification of asthma severity and asthma control test that were in International Asthma Diagnosis and Treatment Guideline were performed. In 160 patients, 40 patients were obese. 90 (56%) patients were male, 70 (44%) patients were female. 28 (70%) patients were male, 12 (30%) patients were female in obese group. Percentage of male patients in obese group was significantly high. Score of asthma control test was low and number of days of absenteesm in day-care center, application to emergency unit and number of hospitalization were more in obese group Asthma severity was determined more severe. While relationship between score of asthma control test and severity of asthma was evaluated, asthma control test score was found significant in determining intermittent, mild-moderate persistent asthma. It was not beneficial for differentiation of severe persistent asthma from another severity categories of asthma except intermittent asthma. When risk factors that might effect asthma control were evaluated retrospectively by logistic regression analysis, it was statistically significant that number of sibling's being two and body mass index's being 95% affected control of asthma badly. As a conclusion, in our study obesity was determined as a risk factor that increased severity of asthma and caused bad control of asthma.Key words: Asthma, obesity, child, severity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAstımen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectAstımlı Çocuklaren_US
dc.subjectAstım Şiddetien_US
dc.subjectAsthmaen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectÇocuklarda Obeziteen_US
dc.subjectSeverityen_US
dc.title3-6 yaş arası astımlı çocuklarda obezitenin astım şiddetine olan etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of obesity on asthma severity in asthmatic children aged 3-6 years olden_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0126525en_US
dc.contributor.authorIDTR202749en_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesi
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record