Advanced Search

Now showing items 1-12 of 12

  • Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında kadınlar 

   Özdemir, Ayşe Nur (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarındaki kadın kahramanları incelemeyi esas alır. Çalışma "Giriş", "Sonuç" ve "Kaynakça" dışında iki bölümden ...
  • Cahit Sıtkı Tarancı'nın estetiği: 1.) estetik obje/sanat eseri 

   Duymaz, Recep (Trakya Üniversitesi, 2011)
   Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hem şiir yazmış, hem şiir üzerinde düşünmüş sanatkârlarımız yetişmiştir. Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar onların arasında akla ilk gelen isimlerdir. Cumhuriyetin ...
  • Evreni kalbinde bulan adam: Burhan Toprak ve sanatının Türk edebiyatındaki yeri 

   Apak, Fundagül (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Burhan Toprak’ın bilimsel çalışmalarının değerlendirildiği bu tezde, yazarın felsefe, sanat ve edebiyat hakkındaki görüşleri, estetikbilimdeki kuram ve yöntemler ışığında incelenmiştir. Batı dilleri ve Eski Anadolu ...
  • Geleceğimizin Aynası: Eğitim 

   Duymaz, Recep (2002)
   İçinde bulunduğumuz çağ, bilim çağıdır. Bu çağda birey, aile ve milletler problemlerini bilimin yol göstericiliğiyle çözmektedirler. Bu durum, milletlere bilim adamlarını yetiştirmek görevini vermektedir. Bilim adamları ...
  • İSTİKLAL MARŞ I'MIZA YAKINDAN BAKIŞ 

   Duymaz, Recep (2014)
   Millî Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin temellerinden biridir. Bu temel, ülkemizde ya?ayan bütün insanlarla birlikte at?lm??t?r. ?stiklal Mar???m?z, o temelin ?iir diliyle bir anlat?m?d?r. Buna göre ?stiklal ...
  • Modern Türk hikayesinde postmodern açılımlar 

   Oktay, Gülçin (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Modern Türk Hikâyesinde Postmodern Açılımlar adlı bu çalışma İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hikâyelerimizde meydana gelen değişiklikleri metinlere dayalı olarak incelemeyi esas almıştır. Çalışma, Önsöz ve Giriş'ten sonra ...
  • Nesir yazılarına göre Necip Fazıl'ın düşünce dünyası 

   Beyaz, Yasin (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Necip Fazıl, çeşitli dergi ve gazetelerde çok yönlü yazılar kaleme almıştır. Öyle ki daha bugüne kadar onun yazılarının tamamının bibliyografyası çıkarılabilmiş değildir. Bunda Necip Fazıl'ın çok velûd bir yazar olmasının ...
  • Resimli Dünya Mecmuasının sistematik incelenmesi 

   Süzgün, İlhan (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılından itibaren yayımlanmaya başlayan Resimli Dünya dergisi toplam yirmi bir sayı olarak okuyucularının karşısına çıkmıştır. Haftalık, fenni, edebi ve terbiyevi bir çocuk dergisi ...
  • Şâir Mecmuası'nın millî edebiyat açısından incelenmesi 

   Düşmez, Sercem (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Dergiler yayımlandıkları devre tanıklık eden, o devrin atmosferini yansıtan edebi, siyasi, kültürel yaşantımıza ışık tutan ve geçmişin izlerini bugüne taşımamızı sağlayan birer kaynaktır.Her biri araştırılmaya ve incelenmeye ...
  • Türk edebiyatı tarihi edebiyat nazariyesi geleneğinde mîzânü'l-edeb'in yeri 

   Balta, Nuran (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Nazariyesi Geleneğinde Mîzânü'l-Edeb'in Yeri başlıklı tezimiz ön söz ve girişten sonra üç bölüm halinde tasnif edilmiştir. Ön sözde bu konuyu niçin seçtiğimizi, tezin hazırlık aşamasında ne ...
  • Türk romanında şehirleşme olgusu 

   Budan, Cem Yılmaz (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Şehirleşme, Cumhuriyet’in ilk yıllarında görülmeye başlanan, ancak çok partili hayata geçişle beraber hız kazanan bir olgudur. Ülkemizde özellikle 1950’lerden itibaren ivme kazanan bu olgu, Türk toplumunun sosyo-kültürel, ...
  • Yeni bir edebiyat nazariyesi getirme çabası : Tedrîsât-ı Edebiyye 

   Tezimiz, Önsöz ve Giriş'ten sonra üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Önsöz'de bu konuyu niçin seçtiğimizi ve tezimizi hazırlarken nelere dikkat ettiğimizi anlattık. Giriş'te bir literatür taraması yaparak konumuzla alakalı ...